2. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maija plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

Vēršam uzmanību, ka 2. projektu konkursā, iesniedzot projektu pieteikumu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", projektu pieteikumu iesniedzēji var nepievienot sadarbības partneru parakstītus apliecinājumus (partneru mandātus). Partneru mandātus pēc pieprasījuma varēs iesniegt pirms dotācijas līguma slēgšanas.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada otrajā projektu konkursā – 1 169 771.84 eiro, kur:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro.

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” labās prakses apmaiņai projektu pieteikumus varēs iesniegt trešajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 1.oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem – 34 183.40 eiro.

Vēršam uzmanību, ka 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņaJaunatnes darbinieku mobilitāte un 3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku un citus apstākļus, var būt līdz 24 mēneši.

2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku, var būt līdz 36 mēneši.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes
Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

  • Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  • Jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

  • Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana;
  • Starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un novatoriskus līdzdalības veidus;
  • Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).

 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.