2. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka tuvojas šogad otrais programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas konkurss. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz šī gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Par pieejamo finansējumu

Kopējais pieejamais finansējums 2017. gada otrajā projektu konkursā ir 1 425 098,99 eiro.

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 1 025 204,40 eiro, no kuriem 266 301,10 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.

Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem pieejami 768 903,30 eiro; Stratēģiskajiem Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem  - 256 301,10 eiro.

Sadarbībā ar programmu LIFE 2017. gadā Eiropas Brīvprātīgā darba aktivitātēm (gan standarta EBD, gan stratēģiskajiem EBD projektiem) VIDES JOMĀ papildu pieejami 95 964 eiro.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovāciju atbalstam pieejami 363 925,25 eiro.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vērš uzmanību, ka otrajā projektu konkursā var iesniegt Stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam.

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem pieejami 35 969,34 eiro.

2017. gada kopējais pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem ir 3 571 846 eiro.

Šī gada pirmajā projektu konkursā, kas bija līdz 2. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kopumā tika iesniegts 161 projektu pieteikums, no kuriem 1. pamatdarbības projektiem – 142, 2. pamatdarbības projektiem – 13, 3. pamatdarbības projektiem – 6.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2017. gada prioritātes

1. pamatdarbības projektos
- pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
-    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
- jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
- jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
- jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
- starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
- saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
- jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
- zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
- jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (sadaļā “Erasmus+” izvēlētā projektu veida apakšsadaļā “Dokumenti”) pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas angļu un latviešu valodā un 2. pamatdarbības projektu pieteikumu veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas 2017. gada 26. aprīļa projektu konkursam.

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. 2017. gads ir ceturtais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.