2. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk-aģentūra) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada otrajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2018. gada otrajā projektu konkursā ir 1 286 775.00 eiro:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 864 884.00 eiro, t.sk. aktivitātēm ar ES kaimiņvalstīm 59 539.00 eiro;
2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 385 558.00 eiro.
3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 36 333.00 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana

2018. gada otrajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus sekojošos projektu veidos:
-    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
-    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Brīvprātīgā darba projekti;
-    2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti inovāciju atbalstam;
-    3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.
 
Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada prioritātes

Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2018. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1.  pamatdarbības projektos
-    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
-    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos
Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
-    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
-    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
-    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
-    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
-    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
-    jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
-    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
-    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.