1. projektu konkurss (pieteikšanās beigusies)

Pirmais 2020. gada programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkurss 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

 

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada pirmajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2020. gada pirmajā projektu konkursā ir 612 632.10 eiro:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 584 444.02 eiro, no kuriem 146 110.99 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.

 

2.    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 128 287.98 eiro.

 

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

 

3.    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 44687.60 eiro.

 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

- Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

- Jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū. 

 

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

 

2. pamatdarbības projektos

- Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana;

- Starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un inovatoriskus līdzdalības veidus;

- Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).

 

JSPA informē, ka 2020. gadā plānoti 3 programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi:

Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Otrā projektu konkursa beigu termiņš 07. maijs plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

 

Kopējais 2020. gadā plānotais finansējums programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir 2 848 831.00 eiro. Informācija par otro un trešo 2020. gada programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu tiks publicēta http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/projektu-konkursi-un-rezultati 

  

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.