Stažēšanās un Darbs

Programmas ietvaros jebkura publiska vai privāta organizācija, kas strādā sabiedrības labā, var pieņemt darbinieku vai stažieri* - jaunieti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi.  

Tā ir iespēja ikvienai organizācijai (NVO, uzņēmumam, sociālajam uzņēmumam, pašvaldībām un to iestādēm, valsts iestādēm u.c.):

  • celt organizācijas kapacitāti, piesaistot papildu cilvēkresursus;
  • vairot sabiedrisko labumu, gan palīdzot risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, gan sniedzot ieguldījumu vietējā kopienā;
  • iegūt piekļuvi datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 70 000 jauniešu, kas vēlas strādāt ar solidaritāti saistītās jomās;
  • attīstīt starptautisko sadarbību un dažādot mērķa grupai piedāvātās aktivitātes;
  • saņemt finansiālu atbalstu darbinieka, stažiera iesaistīšanai, apmācībai un aktivitātēm.

AKTIVITĀŠU VEIDI:

Stažēšanās - pilna laika apmaksāta stažēšanās (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 2 līdz 6 mēnešus ES valstīs.

Svarīgi! Īpaši pamatotos gadījumos stažēšanās laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

Darbs - pilna laika darbs (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 3 līdz 12 mēnešus ES valstīs vai Latvijā.

Projektu iesniegt var jebkura organizācija, kurai piešķirta atbilstošā programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīme.

 
Stažēšanos vai darbu var veikt jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš ir reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.   Projektā finansējums sedz projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, apmācību un atbalsta nodrošināšanas, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī jaunieša personīgos tēriņus. Organizācijai ir jānodrošina jaunietim samaksa par stažēšanos vai darbu.
 
Stažēšanās vai darba projektu var iesniegt viena organizācija, projektā iesaistot asociētos partnerus, kuriem nav nepieciešama Kvalitātes zīme.   Stažēšanās un darba aktivitātes nevar būt daļa no formālās izglītības programmas, profesionālās izglītības un mācību sistēmas, kā arī nevar būt vērstas uz ārkārtas situāciju risināšanu.

*Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas stažēšanās projektu īstenošanu, Latvijā šobrīd var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.


Kvalitātes zīme
Projektu konkursi un rezultāti
Projekta iesniegšana
Dokumenti
 


http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti