Kvalitātes zīme

Jebkurai Latvijā reģistrētai juridiskai personai, kura vēlas uzņemt vai nosūtīt jauniešus Brīvprātīgā darba, Stažēšanās vai Darba projektā, ir jāsaņem programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīme.  
     
KVALITĀTES ZĪME BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA ORGANIZĀCIJĀM
Uzņēmējorganizācija
Uzņem brīvprātīgo(s) savā organizācijā, nodrošina ikdienas aktivitātes 30 - 38/h nedēļā, kas veicina brīvprātīgo mācīšanos, izvairoties no rutīnas darbiem, izmantojot neformālās izglītības metodes. Uzņēmējorganizācija nodrošina atbalstu aktivitāšu plānošanā, organizē valodas apmācību, palīdz risināt praktiskos jautājumus, nodrošina atbalstu visa projekta laikā utt.
Atbalsta organizācija
Nodrošina projekta koordinēšanu, uzraudzību, uzņemas finansiālo un administratīvo atbildību, organizē rezultātu izplatīšanas aktivitātes, veic brīvprātīgo atlasi Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, nodrošina brīvprātīgā darba līguma parakstīšanu, sniedz jaunietim atbalstu, apmācību un sagatavošanu pirms Brīvprātīgā darba aktivitātes veikšanas, aktivitātes laikā un pēc tās utt.
 
KVALITĀTES ZĪME STAŽĒŠANĀS UN DARBA ORGANIZĀCIJĀM
Nodrošina projekta koordinēšanu, uzraudzību, uzņemas finansiālo un administratīvo atbildību, organizē rezultātu izplatīšanas aktivitātes, veic jauniešu atlasi Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, nodrošina darba līguma parakstīšanu, sniedz jaunietim atbalstu, apmācību un sagatavošanu pirms Darba aktivitātes veikšanas, aktivitātes laikā un pēc tās, nodrošina ikdienas aktivitātes un atbalstu aktivitāšu plānošanā, organizē valodas apmācību, palīdz risināt praktiskos jautājumus, nodrošina atbalstu visa projekta laikā utt.
Šobrīd Latvijā Kvalitātes zīmi Stažēšanās organizācijām var iegūt tikai jauniešu nosūtīšanas projektiem, jo Latvijas likumdošana neparedz apmaksātu stažēšanās projektu īstenošanu.

KVALITĀTES ZĪMES IEGŪŠANAS SOĻI

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" nosacījumiem atbilstošu pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai, iepazīsties ar zemāk minētajiem soļiem. Ja pieteikuma izstrādes posmā rodas jautājumi, droši sazinies ar JSPA!

  Iepazīsties ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās apkopoto informāciju.
   
 

Iepazīsties ar dokumentu “OID koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas”, izveido EU Login kontu, reģistrējies "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" platformā un iegūsti organizācijas OID kodu.

Svarīgi! Bez OID koda nav iespējams iesniegt pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai.

   
 

Aizpildi pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai un iesniedz to jebkurā brīdī https://webgate.ec.europa.eu/web-esc kopā ar visiem pielikumiem. Par katru pieteikumā iekļauto jautājumu sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju, kā arī ņem vērā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nosacījumus.

Neaizmirsti pievienot šādus pielikumus:
1) deklarāciju, kuru parakstījis organizācijas likumiskais pārstāvis (deklarācija lejupielādei pieejama pieteikuma beigās);
2) aktivitāšu laika grafiku nedēļai, ja piesakies uzņēmējorganizācijas statusam (laika grafika paraugs).

Svarīgi! Kvalitātes zīmi organizācija var pieprasīt sev, kā arī savā pakļautībā esošām neatkarīgajām struktūrvienībām.

   
 

Ieplāno laiku eksperta vizītei. JSPA izvērtēs pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai un sazināsies ar iesniedzēju par tikšanās laiku.

Kvalitātes zīme tiek piešķirta līdz 2020. gada beigām, nosūtot organizācijai lēmumu. Ņem vērā, ka Kvalitātes zīmes piešķiršana var ilgt līdz sešām nedēļām no pieteikuma iesniegšanas brīža.

   

 


Dokumenti
Biežāk uzdotie jautājumi