Biežāk uzdotie jautājumi

Kas var iesniegt projekta pieteikumu?
Projekta pieteikumu var iesniegt jebkura Latvijā reģistrēta organizācija, kurai ir piešķirta Brīvprātīgā darba akreditācija programmā “Erasmus+” vai Kvalitātes zīme Brīvprātīgā darba organizācijām programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, vai organizācija iesniegusi pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai.

Kādas organizācijas un no kādām valstīm var piedalīties projektā?
Brīvprātīgā darba projektā kā dalīborganizācija var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Partnervalstīm (Lihtenšteinas, Islandes, Norvēģijas, Turcijas, Maķedonijas un ES kaimiņvalstīm), kurai piešķirta programmas “Erasmus+” Brīvprātīgā darba akreditācija vai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme.

Svarīgi! Detalizēta informācija par programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iesaistīto valstu sadalījumu atrodama “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā “Dokumenti”.

Vai Brīvprātīgo darbu var veikt jaunietis, kurš nav reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē?
Nē. Visiem jauniešiem jābūt reģistrētiem un atlasītiem projektam Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē pirms Brīvprātīgā darba veikšanas.

Vai jaunietis, kuram paliks 31 gads Brīvprātīgā darba laikā, var piedalīties projektā?
Jā. Brīvprātīgo darbu var veikt jaunietis, kuram ir 18 gadi uz Brīvprātīgā darba sākuma brīdi, un jaunietis, kuram ir 30 gadi uz projekta iesniegšanas brīdi.

Kādos gadījumos Latvijas jaunietis var veikt Brīvprātīgo darbu Latvijā?
Programmas nosacījumi neparedz konkrētus gadījumus. Ievērojot, ka pieejamais finansējums vietējā līmeņa aktivitātēm ir ierobežots, finansējums Latvijas jaunieša Brīvprātīgā darba veikšanai Latvijā tiks piešķirts īpaši pamatotos gadījumos.

Kas ir iepriekšējā plānošanas vizīte?
1 līdz 2 dienas ilga vizīte uz brīvprātīgā uzņēmējvalsti pirms Brīvprātīgā darba veikšanas galvenokārt projektos, kuros piedalās jaunieši ar ierobežotām iespējām, lai nodrošinātu iepazīšanos ar uzņēmējorganizāciju, vienotos par praktiskajiem jautājumiem u.c.

Svarīgi! Vizītē var piedalīties 1 pārstāvis no Partnerorganizācijas. Dalībnieku skaitu var palielināt ar nosacījumu, ka pārējās personas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuri piedalīsies Brīvprātīgajā darbā.

Kas ir projekta Papildu aktivitātes?
Tās ir aktivitātes, kas papildina Brīvprātīgā darba aktivitātes un ir vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, plašākas ietekmes nodrošināšanu vietējā, reģionālajā vai Eiropas līmenī un projekta laikā gūto kompetenču atzīšanu. Piemēram, darba ēnošana, semināri, konferences, darbnīcas, mācības.

Svarīgi! Papildu aktivitāšu finansējums nevar pārsniegt 10 % no kopējā projekta budžeta.

Kā tiek aprēķināts Brīvprātīgā darba projekta finansējums?
Ievadot projekta pieteikumā informāciju par brīvprātīgajiem, brīvprātīgo ceļošanas attālumu, aktivitātes ilgumu u.c. datus, finansējuma apmērs tiks aprēķināts automātiski.

Kad var saņemt finansējumu un kādā apmērā?
Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80 % apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta un gala atskaites apstiprināšanas.