Atklāts projektu konkurss “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”

28.03.2022 23:59
Beigu datums
28.03.2022 23:59
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros NVO (biedrībām un nodibinājumiem) izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

Organizācijas aicinātas pieteikties projektu konkursā līdz 2022. gada 28. marta plkst. 23:59 .  Organizācijām, kas vēlās iesniegt pieteikumu projektu konkursam, 2022. gada 8. martā tiek organizēts informatīvs seminārs.

Projektu konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām, īpaši – jauniešu, kuri līdz šim nav aktīvi piedalījušies, vai izmantojuši jaunatnes programmu un projektu iespējas, iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību. Konkursa ietvaros plānots organizēt vienu atklātu projektu konkursu divās daļās:

  • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai reģionālā vai nacionālā līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos;
  • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros.

Konkursā pieejamais finansējums ir 279 000,00 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai reģionālā vai nacionālā līmenī pieejamais finansējums 195 000,00 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 15000,00 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī pieejamais finansējums 84000,00 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro. Projekta iesniegums jāiesniedz līdz 2022. gada 28. marta plkst. 23:59, nosūtot to kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi. Projekta īstenošana plānota laika posmā no 2022. gada 20. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Plašāka informācija skatāma www.jaunatne.gov.lv.

Projekta ietvaros par jauniešiem ar ierobežotām iespējām uzskatāms plašs ierobežotu iespēju loks: jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti; jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības; jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki); jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā); jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi); jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, invaliditātes saistītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie); jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem,  jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).

Konkursā plānots atbalstīt klātienes un tiešsaistes aktivitātes:

  • kas dod iespēju noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām intereses, identificēt un mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kuri līdz šim nav aktīvi piedalījušies, vai izmantojuši jaunatnes programmu un projektu iespējas;
  • kas rada jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas aktivitātēm;
  • kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām integrēšanos citu jauniešu vidū;
  • kas nodrošina jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos, kas veltīti tiesību, labklājības un līdzdalības jautājumu risināšanai;
  • kas motivē jauniešus ar ierobežotām iespējām iesaistīties vietējā, reģionālā vai nacionālā līmeņa jaunatnes organizācijās, jauniešu domēs, pašpārvaldēs ilgtermiņā;
  • kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā sekmē iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, stiprinot demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • kas vērstas uz jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, medijpratības prasmju attīstību, tajā skaitā informācijas meklēšanas, analīzes, salīdzināšanas, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;
  • kas būtu vērstas uz jauniešu iesaisti informācijas satura izstrādē un izplatīšanā plašākam jauniešu lokam, ar mērķi veicināt jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalību un iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs.
Dalīties
Translate »