Atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”

28.07.2022 23:59
Beigu datums
28.07.2022 23:59
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un  Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

  • kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs – vismaz 200 jaunieši katrā projektā;

2. sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

  • kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, t.sk. skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

1. jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā:

  • jaunieši ar ierobežotām iespējām, t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši;
  • jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs. Projekta iesniedzējam nolikuma 6. punktā norādītajos sasniedzamajos rezultātos ir tiesības ieskaitīt tikai tos jauniešus, kas projekta aktivitātes norises laikā ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem;

2. projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija (turpmāk – jaunatnes organizācija):

  • kura atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem;
  • kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

 

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 28. jūlija plkst. 23:59. Projekta pieteikumu iespējams nosūtīt kā elektronisku dokumentu uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz aģentūras elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 12. septembra līdz 2023. gada 31. augustam.

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” nolikums, citi aktuāli dokumenti un informācija ir pieejama projekta lapā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

Dalīties
Translate »