“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” otrā kārta

12.07.2023 23:59
Beigu datums
12.07.2023 23:59
Competition note label
Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāta projektu konkursa otro kārtu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām.

Projektu konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un aktivitāšu organizēšanai, lai nodrošinātu Jaunatnes politikas valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un to darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Jaunatnes organizāciju projektiem ir jābūt vērstiem uz šādu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu:

  1. sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību;
  2. veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā;
  3. attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;
  4. veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu;
  5. stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos;
  6. paaugstināt darbā ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni veicēji.

Projektu konkursā pieejamais finansējums

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 57 000,00 euro gadā (2024. gada maksimāli pieejamais valsts budžeta finansējums viena projekta īstenošanai var tikt mainīts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam” vai citiem valsts budžetu reglamentējošiem ārējiem  normatīvajiem aktiem).

Aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai:

  • 2023. gadā – no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
  • 2024. gadā – no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projektu var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem un, kurai nav piešķirts finansējums valsts programmas 2023. gada atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 12. jūlija plkst. 23.59. Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa otrās kārtas nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā – otrā kārta”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Eviju Kasicku-Buču (tālr.: 68414755, e-pasts: evija.kasicka-buca@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »