“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības operāciju atbalstam”

03.05.2022 17:00
Beigu datums
03.05.2022 17:00

“Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības operāciju atbalstam” centralizētā projektu konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 03.05.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Humānās palīdzības brīvprātīgā darba ietvaros finansētajiem projektiem būtu:

  • attiecīgā gadījumā jāveicina pāreja no humānās palīdzības pasākumiem uz ilgtermiņa ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību;
  • jāpalīdz stiprināt neaizsargātu vai katastrofu skartu kopienu spējas un noturību;
  • jāuzlabo sagatavotība reaģēt uz katastrofām un jāsamazina katastrofu risks;
  • jāsasaista atbalsts, rehabilitācija un attīstība;
  • jānodrošina augsts brīvprātīgo drošības un drošuma līmenis.

Turklāt, lai uzlabotu darbības kvalitāti un palielinātu tās ietekmi, projektos var integrēt papildu aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt to, lai aktīvi tiek iesaistīti to valstu un kopienu vietējie darbinieki un brīvprātīgie, kurās notiek īstenošana.

Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa ietvaros (humānās palīdzības brīvprātīgais darbs) notiek trešās valstīs, kur attiecīgajā brīdī tiek veiktas humānās palīdzības operācijas. Šī darbība jauniešiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem sniedz iespēju dot labumu sabiedrībai, īstenojot īstermiņa vai ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot grūtībās nonākušu cilvēku dzīves apstākļus. Šiem projektiem jāatbilst humānās palīdzības principiem — cilvēcībai, neitralitātei, objektivitātei un neatkarībai, kā arī principam “nekaitēt”.  

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 03.05.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »