“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam”

24.09.2024 18:00
Beigu datums
24.09.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludinājusi programmas “Eiropas Solidaritātes kopuss” centralizēto projektu konkursu “Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam”. Pieteikumi iesniedzami līdz 2024. gada 24. septembra plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Kas ir kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam?

Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam apliecina, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa (“Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs”) darbības principiem, mērķiem un prasībām. Šī kvalitātes zīmes iegūšana ir priekšnoteikums, lai piedalītos brīvprātīgā darba aktivitātēs humānās palīdzības pasākumu atbalstam.

Par kvalitātes zīmes veidiem

Piesakoties kvalitātes zīmei humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam, pieteikumu iesniegušās organizācijas var izvēlēties vienu no šādiem veidiem:

  1. Atbalsta loma – ietver dalībnieku atbalstīšanu, sagatavošanu un/vai mācības pirms došanās ceļā, starpniecību starp dalībniekiem un uzņēmējorganizācijām un/vai atbalsta sniegšanu dalībniekiem pēc atgriešanās no darbības. Atbalsta loma arī dod organizācijai tiesības iesniegt projektu pieteikumus un koordinēt partnerības humānās palīdzības brīvprātīgā darba projektiem;
  2. Uzņemošā loma – ietver visu ar “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieka uzņemšanu saistīto darbību kopumu, tostarp jaunieša pasākumu programmas izstrādi un, ja nepieciešams, vadību un atbalsta sniegšanu dalībniekam visos posmos.

Kā notiek kvalitātes zīmes piešķiršana humānās palīdzības brīvprātīgā darba veikšanai?

Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam tiek piešķirta pēc atlases procesa, kas ietver trīs galvenos posmus: pieteikuma iesniegšana, novērtēšana un piešķiršana.

Pieteikumus humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīmei var iesniegt nepārtraukti (t. i., jebkurā laikā) plānošanas perioda laikā EACEA. Pieteikumi tiks izvērtēti noteiktos intervālos saskaņā ar gada grafiku, kas ir saskaņots ar humānās palīdzības brīvprātīgā darba projektu konkursa grafiku.

Pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši atbilstības, atlases un piešķiršanas kritērijiem. Veiksmīgajām organizācijām tiks piešķirta kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam. EACEA piešķirs šo kvalitātes zīmi un uzraudzīs atbilstību, kā arī var veikt periodisku atkārtotu novērtēšanu. Kvalitātes zīme būs derīga visu plānošanas periodu un līdz pēdējā projekta, kurā organizācija ir iesaistīta, beigām.

Pēc kvalitātes zīmes piešķiršanas organizācijas iegūst piekļuvi “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzei. Organizācijām ir jāizmanto šī datubāze, lai meklētu potenciālos partnerus un dalībniekus. Informācija datubāzē tiek publicēta tā, kā tā ir formulēta kvalitātes zīmes pieteikuma veidlapā.

Pieteikumu iesniegšana un cita būtiska informācija

Projektu pieteikumi kvalitātes zīmei jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2024. gada 24. septembra plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, nosacījumiem u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā “Konkursi un finansēšanas iespējas”, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada vadlīnijās.

JSPA par centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju. Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA.

Dalīties
Translate »