“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs”

03.05.2023 18:00
Beigu datums
03.05.2023 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludinājusi programmas “Eiropas Solidaritātes kopuss” centralizēto projektu konkursu “Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs”. Pieteikumi iesniedzami līdz 03.05.2023. plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Par centralizēto projektu konkursu

Kas ir brīvprātīgais darbs humānās palīdzības operāciju atbalstam?

Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusā (“Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs”) notiek trešās valstīs, kur attiecīgajā brīdī tiek veiktas humānās palīdzības operācijas. Šī darbība jauniešiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem sniedz iespēju dot labumu sabiedrībai, īstenojot īstermiņa vai ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot grūtībās nonākušu cilvēku dzīves apstākļus. Šiem projektiem jāatbilst humānās palīdzības principiem — cilvēcībai, neitralitātei, objektivitātei un neatkarībai, kā arī principam “nekaitēt”.

Kādi ir mērķi?

Humānās palīdzības brīvprātīgā darba ietvaros finansētajiem projektiem būtu:

 • attiecīgā gadījumā jāveicina pāreja no humānās palīdzības pasākumiem uz ilgtermiņa ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību;
 • jāpalīdz stiprināt neaizsargātu vai katastrofu skartu kopienu spējas un noturību;
 • jāuzlabo sagatavotība reaģēt uz katastrofām un jāsamazina katastrofu risks;
 • jāsasaista atbalsts, rehabilitācija un attīstība;
 • jānodrošina augsts brīvprātīgo drošības un drošuma līmenis.

Turklāt, lai uzlabotu darbības kvalitāti un palielinātu tās ietekmi, projektos var integrēt papildu aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt to, lai aktīvi tiek iesaistīti to valstu un kopienu vietējie darbinieki un brīvprātīgie, kurās notiek īstenošana.

Kādas aktivitātes var tikt atbalstītas?

Humānās palīdzības brīvprātīgā darba projektu konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

 • individuāls brīvprātīgais darbs;
 • brīvprātīgo grupas;
 • papildu aktivitātes.

Kā izveidot projektu?

Projektam parasti būs šādi posmi:

 • plānošana (vajadzību, mērķu noteikšana, darba programmas izstrāde, aktivitāšu grafika izveidošana utt.);
 • sagatavošanās (praktiskie pasākumi, brīvprātīgo atlase, vienošanās ar partneriem un dalībniekiem sagatavošana, brīvprātīgo sagatavošana no lingvistiskā/starpkultūru/mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom, sagatavošanās sanāksmes);
 • brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošana (arī atbalsts un norādījumi brīvprātīgajiem aktivitāšu laikā);
 • pēcpasākumi (to vidū aktivitāšu izvērtēšana, sertifikāta par dalību izdošana, kā arī projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana).

! Visām dalīborganizācijām, kas piedalās humānās palīdzības brīvprātīgajā darbā, jābūt derīgai kvalitātes zīmei.

Projektu iesniegšana un cita būtiska informācija

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 03.05.2023. plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā “Konkursi un finansēšanas iespējas”, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada vadlīnijās.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA. JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »