“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās” 2024

08.02.2024 18:00
Beigu datums
08.02.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludinājusi programmas “Eiropas Solidaritātes kopuss” centralizēto projektu konkursu “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”. Pieteikumi iesniedzami līdz 08.02.2024. plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Par centralizēto projektu konkursu

Kas ir brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās?

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās ir liela mēroga projekti, kuriem ir liela ietekme un ar kuriem atbalsta brīvprātīgās aktivitātes, ko veic tādu jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm, kuri apvienojušies, lai paustu solidaritāti, īstenojot īstermiņa intervences pasākumus, kas vērsti uz kopējām Eiropas problēmām politikas jomās, kuras katru gadu nosaka ES līmenī.

Projektu konkursa prioritātes

 1. Palīdzība personām, kas bēg no bruņotiem konfliktiem, un citiem dabas vai cilvēka izraisītās katastrofās cietušajiem
  Programma var radīt būtisku pievienoto vērtību, sekmējot palīdzības un atbalsta sniegšanu tiem, kuru dzīvi, iztikas līdzekļus un kopienas ir sagrāvušas dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas, tai skaitā bruņoti konflikti. Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un tā izraisīto lielo bēgļu pieplūdumu ES vēl spilgtāk atklājies, cik svarīga ir solidaritāte starp indivīdiem un kopienām — gan vienā valstī, gan pāri robežām.
 2. Profilakse, veicināšana un atbalsts veselības jomā 
  Programma var radīt būtisku pievienoto vērtību, palīdzot īstenot aktivitātes, kas saistītas ar profilaksi, veicināšanu un atbalstu veselības jomā saskaņā ar iniciatīvu HealthyLifeStyle4All, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātā vai nelabvēlīgā stāvoklī esošu iedzīvotāju grupu atbalstam. Brīvprātīgos var piesaistīt, lai palīdzētu risināt lielas veselības problēmas — arī tās, kas saistītas ar neseno un pašreizējo krīžu (piemēram, Covid-19, Krievijas iebrukuma Ukrainā u. c.) ietekmi uz Eiropas iedzīvotāju vispārējo un garīgo veselību, kā arī tādām politikas prioritātēm kā vēža profilakse un pacientu aprūpe (pašreizējās Komisijas pamatiniciatīva šajā jomā ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāns).

Aktivitātēm, ko veic brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās, jāatbilst šiem mērķiem:

 • risināt skaidri definētas un neatrisinātas sabiedrības problēmas tādās jomās kā “palīdzība personām, kas bēg no bruņotiem konfliktiem, un citiem dabas vai cilvēka izraisītās katastrofās cietušajiem” un/vai “profilakse, veicināšana un atbalsts veselības jomā”; sekmēt solidaritāti iesaistītajās valstīs; dot iespēju jauniešiem iegūt prasmes un kompetences, kas ir noderīgas viņu personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, sociālajai un profesionālajai attīstībai;
 • sniegt reālus ieguvumus kopienām, kurās tiek veiktas aktivitātes;
 • nodrošināt tiešu saziņu starp tādu aktivitāšu dalībnieku un dotāciju saņēmējiem, kas saistītas ar solidaritāti, lai dalībnieks varētu iegūt prasmes, kas ir noderīgas ar izglītības ieguvi saistītajā un sociālajā attīstībā;
 • uzrunāt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju, to vidū bēgļus, patvēruma meklētājus un migrantus;
 • sekmēt daudzveidību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, ES vērtības — cilvēka cieņu, brīvību, līdztiesību — un cilvēktiesību ievērošanu, ieskaitot pie minoritātēm piederošu personu tiesības, kā arī projektus, ar ko jauniešu vidū uzlabo medijpratību, kritisko domāšanu un pašiniciatīvu;
 • stiprināt dalīborganizāciju spējas un starptautiskās darbības jomu;
 • uzlabot brīvprātīgo jauniešu informētību un izpratni par citām kultūrām un valstīm, piedāvājot viņiem iespēju veidot starptautiskās saziņas tīklus, aktīvi iesaistīties sabiedrībā un attīstīt Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Projektu iesniegšana un cita būtiska informācija

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 08.02.2024. plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā “Konkursi un finansēšanas iespējas”, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada vadlīnijās.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA. JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »