“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Spēju stiprināšana jaunatnes jomā 2023”

08.03.2023 18:00
Beigu datums
08.03.2023 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2023. gada 8. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iesniedzami projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Spēju stiprināšana jaunatnes jomā 2023”.

Spēju veidošanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp
organizācijām, kuras darbojas jaunatnes jomā programmas “Erasmus+” valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs. To mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību un politikas dialogu jaunatnes un neformālās izglītības jomā kā ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības un jaunatnes organizāciju un jauniešu labklājības virzītājspēku.

Projektu pieteikumiem jābūt vērstiem uz vienu vai vairākām šādām tematiskajām jomām:

  • politiskā līdzdalība un dialogs ar lēmumu pieņēmējiem;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana;
  • demokrātija, tiesiskums un vērtības;
  • jauniešu iespējas / iesaistīšanās / nodarbinātība;
  • miers un samierināšanās pēc konflikta;
  • vide un klimats;
  • diskriminācijas apkarošana un dzimumu līdztiesība;
  • digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2023. gada 8. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »