Centralizētais projektu konkurss “Spēju veidošana jaunatnes jomā” 2024

06.03.2024 18:00
Beigu datums
06.03.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2024. gada 6. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iesniedzami projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Spēju veidošana jaunatnes jomā 2023”.

Spēju veidošanas jaunatnes jomā projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā ES un programmas “Erasmus+” asociētajās valstīs, no vienas puses, un programmas neasociētās trešās valstīs, no otras puses. Attiecībā uz programmas neasociētām trešām valstīm šī darbība attiecas tikai uz 1. reģiona (Rietumbalkāni), 2. reģiona (Austrumu partnerība) un 3. reģiona (Vidusjūras dienvidu reģions) valstīm.

Projektu mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību jaunatnes un neformālās mācīšanās jomā kā jauniešu organizāciju un jauniešu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību un labjutību veicinošu faktoru.

Projektu pieteikumiem jābūt vērstiem uz vienu vai vairākām šādām tematiskajām jomām:

  • politiskā līdzdalība un dialogs ar lēmumu pieņēmējiem;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana;
  • demokrātija, tiesiskums un vērtības, jaunatnes līderība;
  • jauniešu iespējas / iesaistīšanās / nodarbinātība;
  • miers un pēckonflikta izlīgums;
  • vide un klimats;
  • diskriminācijas apkarošana un dzimumu līdztiesība;
  • digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2024. gada 6. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Plašāka informācija

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. ir pieejama EK tīmekļvietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”, kā arī “Erasmus+” vadlīnijās”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »