Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā” 2024

07.03.2024 18:00
Beigu datums
07.03.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2024. gada 7. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iesniedzami projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Eiropas jaunatne kopā”.

“Eiropas jaunatne kopā” projektu mērķis ir izveidot tīklus, kas sekmē reģionālās partnerības. Šos projektus plānots īstenot ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm). Šiem tīkliem būtu jāorganizē apmaiņas, mācības (piemēram, jauniešu līderiem paredzētas mācības), kā arī jādod iespēja pašiem jauniešiem izstrādāt kopīgus projektus gan klātienē, gan tiešsaistē.

Centralizētais projektu konkurss ir vērsts uz NVO (bezpeļņas organizācijām) un publiskām struktūrām, kas ierosina projektus, kuri spēj mobilizēt jauniešus partnerībās. Tām jāaptver dažādas ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu reģioni, jādod ieguldījums ES jaunatnes stratēģijas izstrādē un īstenošanā, politikas veidošanā un mijiedarbībā ar galvenajām ieinteresētajām personām jaunatnes jomā.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2024. gada 7. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Plašāka informācija

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”, kā arī “Erasmus+” vadlīnijās.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »