Projektā “PROTI un DARI!” noteikts jauns vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā ar 19.06.2023. Rīkojumu Nr. 1-2e/23/181 apstiprināja grozīto metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros”.

Dokuments pieejams sadaļā Dokumentihttps://jaunatne.gov.lv/wp-content/uploads/2023/07/VVIM_833SAM_190623_Nr181_20.06.2023.pdf

Turpmāk projektā “PROTI un DARI!” būs šādi vienas vienības izmaksu standarta likmju apmēri:

  • Vienas vienības izmaksas standarta likme par viena mērķa grupas jaunieša iesaisti projektā (V1) ir palielināta no 99,90 euro uz 104,40 euro;
  • Vienas vienības izmaksas standarta likme par viena mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākuma programmā mēnesī (V2) paliek nemainīga 409,80 euro.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērā tiks piemērojamas tām individuālajām pasākumu programmām, kuras tiek uzsāktas ne ātrāk par 2023. gada 1. jūliju!

Projekts “PROTI un DARI!” atgādina sadarbības partneriem par projekta noslēgumu un atbalstāmo darbību termiņu saskaņā ar līgumos par sadarbību noteikto – jauniešu iesaiste projektā ir iespējama līdz 2023. gada 31. oktobrim, ja līgumos nav noteikts citādi.

Projekta administrācija informē, ka, saistībā ar izmaiņām vienas vienības izmaksu standarta likmes V1 apmērā, 2023. gada jūlija mēnesī paredzēts veikt grozījumus līgumos par sadarbību.

Vienlaikus projekts lūdz sadarbības partnerus Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībās apzināt iespējas līguma saistību pilnīgai izpildei – piešķirtās kvotas un finansējuma apguvei.

 

Nepieciešamības gadījumā aicinām nekavējoties aktualizēt projekta ieviešanas plānus, informējot par to atbildīgo JSPA projektu vadītāju.

Dalīties
Translate »