Projekta “PROTI un DARI” īstenošanai plānots piešķirt papildu 900 tūkstošu eiro finansējumu

Lai nodrošinātu plašāku atbalstu NEET jauniešiem šogad un sniegtu atbalstu COVID-19 krīzes seku novēršanai, projekta “PROTI un DARI” īstenošanai plānots piešķirt papildu finansējumu 900 tūkstošu eiro apmērā, paredzot finansējuma pārdali no ES fondu programmas “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu preventīvu un intervences pasākumu īstenošanai. Papildus tiks vērtēta iespēja piesaistīt REACT-EU finansējumu 1,5 miljonu eiro apmērā, lai “PROTI un DARI!” projekta īstenošanu varētu pagarināt līdz 2022. gada beigām.

Darbu ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI!” būtiski ietekmē COVID-19 izraisītā krīze, kas arī tuvākajā nākotnē var atstāt negatīvu iespaidu uz jauniešiem. NEET jaunieši ir iedzīvotāju grupa, kas viena no pirmajām izjutīs krīzes izraisītās sekas.

No 2015. gada, kad tika uzsākts projekts “PROTI un DARI!”, tas ļāvis samazināt  NEET jauniešu skaitu  un sniedzis svarīgu ieguldījumu projektā iesaistīto jauniešu dzīvē un nākotnē. 2019. gadā Latvijā bija 30 tūkstoši (10,3%) NEET jauniešu (ES – 12,5%).

Kopumā “PROTI un DARI!” projektā ir iesaistījušās 103 pašvaldības, no kurām 82 noslēgušas sadarbības līgumus. Visvairāk NEET jaunieši projektā “PROTI un DARI!” iesaistījušies Latgales (29%) un Rīgas plānošanas reģioni (31%). Līdz 2020. gada septembrim projektā tika iesaistīti 3378 NEET jauniešu, no kuriem lielākā daļa atgriezušies izglītībā, iesaistījušies nodarbinātībā un citās jauniešu aktivitātēs.

Lai NEET jauniešiem sniegtu īpaši piemērotu un efektīvu atbalsta programmu, projekta ietvaros profesionāli sagatavoti 244 programmu vadītāji un 602 mentori. Programmu vadītāju uzdevums ir pārraudzīt darbu ar NEET jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošināt viņu iesaisti projektā, bet mentori jauniešiem sniedz praktisku atbalstu.

Pašvaldību pārstāvji atzīst, ka pateicoties projektam, daudzi jaunieši ir palikuši dzimtajā novadā, iesaistoties darba tirgū vai turpinot izglītības ieguvi, tādejādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību attīstībā. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz jauniešu iespējām turpināt izglītību, ja izglītības procesā radušās grūtības, vai atsākt izglītības iegūšanas procesu gadījumos, kad jaunietis jau atskaitīts no izglītības iestādes.

Projekta ietvaros NEET jaunieši var saņemt atbalsta pasākumus, kas saistīti ar neformālo un ikdienas mācīšanos. Var saņemt psihologu, karjeras konsultantu un citu speciālistu konsultācijas, atbalstu profesionālās kvalifikācijas vai aroda iegūšanai, var piedalīties nometnēs, semināros, sporta, kultūras un citās aktivitātes, kā arī nevalstiskajās organizācijās un jauniešu centru pasākumos. Tāpat specifiski atbalsta pasākumi nodrošināti jauniešiem ar invaliditāti.

Izglītības un zinātnes sagatavotais informatīvais ziņojums “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas progresu un priekšlikumiem atbalsta turpināšanai” šodien, 2021. gada 18. februārī, atbalstīts valdībā.

Dalīties
Translate »