Individuālo pasākumu programmu īstenošana saistībā ar koronavīrusu “Covid-19”

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” pandēmiju 12.martā Latvijas valdība pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim.

1. Attiecībā uz iesākto individuālo pasākumu programmu (turpmāk tekstā – IPP) īstenošanu ir attiecināms sadarbības līguma 1.pielikuma “Līguma vispārējie noteikumi” 7.3.2.7.apakšpunkts:

7.3. Gadījumos, kad Mērķa grupas jaunietis:

7.3.2. attaisnojoša iemesla dēļ nav varējis piedalīties individuālās pasākumu programmas izpildē pilnā apmērā, t.i. 48 (četrdesmit astoņas) stundas, Sadarbības partnerim tiek proporcionāli attiecinātas izmaksas par Mērķa grupas jaunietim sniegto atbalstu atbilstoši faktiskajam sniegtā atbalsta stundu skaitam. Lai Sadarbības partnerim attiecinātu izmaksas proporcionāli faktiskajam sniegtā atbalsta stundu skaitam par Mērķa grupas jaunieti, kuram atbalsts sniegts mazāk nekā 48 (četrdesmit astoņas) stundas mēnesī, jāiesniedz kavējumu attaisnojošie dokumenti. Par attaisnojošiem iemesliem ir uzskatāmi:

7.3.2.7. citi ārkārtas gadījumi.

Tātad situācijā, ja jaunietim mēnesī nav iespējams sniegt atbalstu 48 stundu apmērā, JSPA attiecinās izdevumus par faktiski sniegtā atbalsta stundām.

Papildus vēršam uzmanību:

  • atbildīgi jāizvērtē, vai katram konkrētajam jaunietim nav lietderīgāk uz laiku apturēt IPP. Šajā gadījumā jāiesniedz Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas grozījumiem (sadarbības līguma 14.pielikums) un IPP grozījumi;
  • kopā ar maksājuma pieprasījumu, iespēju robežās, ir jāiesniedz attaisnojošs dokuments, kurš pamato kāpēc nav apmeklēts konkrētais atbalsta pasākums (piemēram, ārsta izziņa; paziņojums par kursu atcelšanu; avio biļete, kurā ir redzams, ka jaunietis ir bijis koronavīrusa skartajā valstī utt). Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa izvērtējumā (sadarbības līguma 10.pielikums) sadaļā “Mērķa grupas jaunieša prombūtne pārskata periodā un tās iemesli” obligāti jābūt detalizētam aprakstam;
  • Programmu vadītāju un Mērķa grupas jauniešu mentoru faktiski sniegtajam atbalstam jāatbilst apstiprinātajā IPP norādītajam.

2. Attiecībā uz vēl neuzsākto IPP īstenošanu būtu jāizvērtē visi iespējamie riski un jāpieņem lēmums par IPP uzsākšanas nepieciešamību.

JSPA rekomendē pārcelt šo IPP uzsākšanu uz vēlāku laiku.

Vēlamies informēt, ka nav izslēgta situācija, ka arī JSPA darbiniekiem būs nepieciešamība strādāt attālināti, tāpēc turpmākai saziņai lūdzam izmantot e-pastus.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!

Ar cieņu,
Projekta “PROTI un DARI!” kolektīvs

Dalīties
Translate »