Apstiprināts projekta “PROTI un DARI!” turpinājums jauniešu iesaistes veicināšanai izglītības ieguvē un nodarbinātībā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Ministru kabinets apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un pirms iesaistes projektā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē (tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara), nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos. Tāpat iesaistīt šos jauniešus arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti mācībās, izglītībā un nodarbinātībā. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tiek uzrunāti, motivēti un konsultēti ārpus izglītības sistēmas un darba tirgus esošie jaunieši NEET situācijā (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot)). Atkarībā no situācijas projekta dalībnieki tiek iesaistīti individuālā atbalsta programmā, novirzīti uz JSPA īstenoto Jauniešu garantijas projektu vai NVA īstenotajiem pasākumiem, formālo izglītību vai aroda apguvi pie amata meistara.

Atbalsts projekta dalībniekiem

Šis projekts jauniešiem NEET situācijā sniegs iespēju saņemt mentoringa atbalstu un individuāli katram pielāgotu prasmju attīstības programmu, kas uzlabotu jauniešu NEET situācijā dzīves kvalitāti un sniegtu labākos risinājumus katra jaunieša individuālajā gadījumā. Ikvienam iesaistītajam jaunietim tiks izstrādāta tieši viņam piemērota individuālā pasākumu programma, ietverot tādas aktivitātes kā:

  • neformālo un ikdienas mācīšanos;
  • speciālistu, tostarp ārstniecības personāla konsultācijas;
  • dalību pasākumos (piemēram, nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgo darbu;
  • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • profesijas specifikas iepazīšanu, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • specifiskus pasākumus mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (piemēram, surdotulka pakalpojumi, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi);
  • pasākumus horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbību īstenošanai, t.sk. pandusu un indukcijas cilpu nomu, jomas ekspertu konsultācijas, zīmju valodas tulku un vieglās valodas tulkošanas pakalpojumus u.c.

2021.–2027. gada struktūrfondu plānošanas periodā plānots sniegt atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Atšķirībā no iepriekšējā perioda, turpmāk dalībniekiem tiks nodrošināts arī pēcprogrammas mentorings, kas ietver atbalstu adaptācijai izglītības iestādē vai darba vietā pēc individuālās pasākuma programmas īstenošanas. Tāpat ir paplašināts projekta ietvaros nodrošināmo speciālistu konsultāciju klāsts un jauniešiem, ja tas nepieciešams, būs iespēja saņemt arī ārstniecības speciālistu konsultācijas.

Plānotais finansējums un sasniedzamie rezultāti

Kopējais pieejamais finansējums JSPA projekta realizēšanai nākamo piecu gadu laikā ir 6 525 000 eiro, t.sk., Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) līdzekļi 85% apmērā no kopsummas un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā no kopsummas. Šajā periodā projektā plānots iesaistīt 2250 jauniešus.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kopš 2014. gada atbalsts sniegts vairāk nekā pieciem tūkstošiem jauniešu. Pērn Latvijā bija 30,5 tūkstoši jauniešu NEET situācijā. Veicot ieguldījumu viņu atgriešanai sabiedrībā, ir iespēja mazināt sociālos riskus un ar tiem saistītos valsts un pašvaldību izdevumus. Atbilstoši izglītības attīstības pamatnostādnēm “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” viens no būtiskiem mērķiem līdz 2027. gadam ir samazināt minētās grupas īpatsvaru līdz 5% no kopējā jauniešu skaita Latvijā.

Informācijai

Plašāka nformācijas par projektu un tā norisi tiks publicēts tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »