Aicinājums pašvaldībām piedalīties projektā “PROTI un DARI 2.0”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) informē par apstiprinātiem MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 722 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 722).

Šie MK noteikumi reglamentē projekta (turpmāk – projekts “PROTI un DARI 2.0”) īstenošanu, kas turpinās JSPA īstenotā projekta “PROTI un DARI!” aktivitātes.

Par projektu “PROTI un DARI 2.0”

Mērķis

Projekta “PROTI un DARI 2.0” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē (tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara), nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa

Projekta “PROTI un DARI 2.0” mērķa grupa ir jaunieši, kuri pirms iesaistes projektā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Pieejamais finansējums un plānotie rezultāti

Kopējais pieejamais finansējums projekta realizēšanai ir 6 525 000 euro (no tā elastības finansējums – 1 029 482 euro), t.sk., Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) līdzekļi 85 % apmērā no kopsummas un valsts budžeta līdzfinansējums 15 % apmērā no kopsummas. Tas nozīmē, ka no sākuma projektam būs pieejami 5 495 518 euro un lēmums par elastības finansējuma 1 029 482 euro apmērā piešķiršanu projektam tiks pieņemts, izvērtējot līdz 31.12.2024. projektā iesaistīto jauniešu skaitu (noteiktais sasniedzamais mērķis – 450 jaunieši).

Kopā projektā plānots iesaistīt 2250 jauniešus (pie nosacījuma, ja tiks piešķirts elastības finansējums). Šajā situācijā būs īpaši svarīgi pēc sadarbības līgumu noslēgšanas pēc iespējas ātrāk uzsākt mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā.

Kā iesaistīties projektā “PROTI un DARI 2.0”?

Lai pašvaldība iesaistītos projektā “PROTI un DARI 2.0”, tai sākotnēji nepieciešams pieņemt lēmumu par dalību projektā, atbilstoši MK noteikumu Nr.722 20. punktā noteiktajam:

“20. Sadarbības partneris – valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība – var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā un nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.”

Pieņemot lēmumu, jāņem vērā, ka jauniešu iesaiste projektā “PROTI un DARI 2.0” jāplāno ne ātrāk par 2024. maiju.

Finanšu informācija

Finanšu informācija 2024. gadam vēl var tikt precizēta, bet, lai tā nekavētu lēmuma pieņemšanu, informējam par provizoriskām Vienas vienības izmaksu likmēm projektā:

1. V1 = 135,99 euro (Vienas vienības izmaksas standarta likme par viena mērķa grupas jaunieša iesaisti)

 • Summa tiek izmaksāta līdzīgi, kā projektā “PROTI un DARI!”;

2. V2 = 497,84 euro (Vienas vienības izmaksas standarta likme par viena mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā mēnesī)

 • Plānots, ka būs iespējams izmantot arī pašvaldību administratīvā personāla finansēšanai;
 • Individuālās pasākumu programmas plānojot vidēji uz 3,9 mēnešiem;
 • Summa tiek izmaksāta līdzīgi, kā projektā “PROTI un DARI!” (avanss 80 % un noslēguma maksājums 20% individuālās pasākumu programmas pabeigšanas);

3. V3 = 98,70 euro (Vienas vienības izmaksas standarta likme par vienam mērķa grupas jaunietim sniegto pēcprogrammas mentoringu mēnesī)

 • Tikai, ja jaunietis iesaistās nodarbinātībā vai izglītībā;
 • Kopējais pēcprogrammas mentorings vienam jaunietim nedrīkstēs pārsniegt trīs mēnešus, sniedzot atbalstu mērķa grupas jaunietim vismaz 10 stundas mēnesī;
 • Lai atvieglotu pašvaldībām finanšu aprēķinus, pieņemams, ka pēcprogrammas mentorings tiks nodrošināts 40 % no iesaistītajiem jauniešiem un vidējais pēcprogrammas mentoringa ilgums sastādīs 2 mēnešus;
 • Summa tiek izmaksāta pēc mentoringa mēneša īstenošanas un atbilstošas dokumentācijas iesniegšanas.

Piemērs aprēķiniem

Aprēķina piemērs nepieciešamajam finansējumam vienam gadam:

Pašvaldība nolemj cik jaunieši tiks iesaistīti gadā, piemēram, 20 jaunieši:

 1. V1 summa: 20 jaunieši * 135,99 euro = 2 719,80 euro;
 2. V2 summa: 20 jaunieši * 497,84 euro * 3,9 mēneši = 38 831,52 euro;
 3. V3 summa: 20 jaunieši * 98,70 euro *40% * 2 mēneši = 1 579,20 euro;

Kopā: 43 130,52 euro

Vienam gadam nepieciešamā finansējuma aprēķina kalkulators.

Katra pašvaldība aprēķina nepieciešamo priekšfinansējuma summu (izejot no jauniešu skaita un jauniešu iesaistes intensitātes projekta pirmajos mēnešos), bet mūsu ieteicamā summa ir ~20%-25% no gada kopsummas.

Projekta īstenošanas sākotnējā posmā aicinām plānot darbu iesaistot jau projektā “PROTI un DARI!” apmācības apguvušos mentorus un programmu vadītājus. Jaunas mācības varētu tikt organizētas šī gada ~ 1. pusgada beigās – 2. pusgada sākumā.

Papildu informācijai

Aicinām pašvaldības iesaistīties projektā “PROTI un DARI 2.0” un uzsākt nepieciešamās darbības lēmuma par dalību projektā pieņemšanā!

Tāpat aicinām informēt JSPA par pašvaldības lēmuma rezultātu un pozitīva lēmuma gadījumā noteikt pašvaldības kontaktpersonu, ar kuru turpmāk sazināties projekta īstenošanas jautājumos.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldībai noteikto atbildīgo JSPA kontaktpersonu. Tās atrodamas tīmekļvietnes sadaļā “”PROTI un DARI 2.0” kontakti”.

Dalīties
Translate »