Aktualizēta ar projekta 7.2.1.2. īstenošanu saistītā dokumentācija

LV EU logo ansamblis

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Ministru kabinets 2023. gada 7. februāra sēdē apstiprināja noteikumus Nr.51 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  īstenošanas noteikumi”” (stājas spēkā ar 2023.gada 10.februāri) (turpmāk – grozījumi).

Aicinām valstspilsētu un novadu pašvaldības iepazīties ar minētājiem noteikumiem un turpmāk ņemt tos vērā, īstenojot projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 (turpmāk – projekts).

Papildus informējam, ka no 2023. gada 1. februāra stājas spēkā Labklājības ministrijas metodika “Metodika par individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros””, kas nosaka vienas vienības izmaksu likmes projekta īstenošanā iesaistāmajiem individuālajiem mentoriem un personiskās izaugsmes treneriem.

Dalīties
Translate »