“Vol. Growth” – projekts brīvprātīgo jauniešu izaugsmei

Laikā no 2018. gada 15. janvāra līdz 14. oktobrim Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”) īstenoja savu pirmo programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstīto starptautiskās jauniešu apmaiņas projektu “Vol.Growth” (līgums Nr. 2017-3-LV02-KA105-001863), kura galvenais mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes.

Projekta galvenā aktivitāte – starptautiskā jauniešu apmaiņa – norisinājās Līvānos no 2018. gada 19. līdz 25. jūnijam, kopā pulcējot 21 jaunieti vecumā no 15 līdz 21 gadam un 5 līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles jauniešu centriem un nevalstiskajām organizācijām.

Projekta dalībnieku atlase notika galvenokārt projekta sagatavošanas posmā, iepriekš uzrunājot projektā iesaistīto jauniešu centru un organizāciju esošos brīvprātīgos, kam jau bija organizēšanas pieredze, gan arī tos jauniešus, kas apmeklēja pasākumus kā dalībnieki, bet ne organizatori.

Nedēļu ilgā jauniešu apmaiņa bija plānota tā, lai ik dienu dalībnieki apgūtu vienu vai divas brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās prasmes – mācīties mācīties, komunikāciju, komandas darbu, kritisko domāšanu un organizatoriskās prasmes jeb loģistiku. Šo prasmju apguve sākās, jau esot mājās, kur jaunieši pirms ierašanās Līvānos plānoja dažādas neformālās izglītības nodarbības, kuras apmaiņas laikā vadīja pārējiem dalībniekiem. Vislielāko interesi un mācīšanās prieku dalībniekos izraisīja komunikācijas un komandas darba apgūšanai izmantotās metodes, piemēram, kāršu spēle Barnga, zīmējumu skaidrošana, neizmantojot žestus, ziņu nodošana ar mēmā šova palīdzību, uzdevumu veikšana aizsietām acīm, auduma somu izgatavošana u.c. Apmaiņas pēdējā dienā dalībnieki paši sev organizēja noslēguma pasākumu, kura laikā, balstoties uz ikdienas novērojumiem, piešķīra cits citam asprātīgas nominācijas, un saņēma savus iepriekš aizpildītos Youthpass sertifikātus, kas apliecina viņu mācīšanās rezultātus. Papildus brīvprātīgajam darbam nepieciešamo prasmju apguvei jaunieši iepazina astoņas Youthpass pamatkompetences, starpkultūru komunikāciju, mācīja cits citam frāzes savā dzimtajā valodā, organizēja brīvā laika aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem, iepazīstināja ar savu kultūru, gatavojot ēdienu, piedalījās Līgo svētku svinēšanā un saullēkta sagaidīšanā Līvānu novada Turku pagastā, kā arī speciāli šim projektam izveidotā mācīšanās dienasgrāmatā dokumentēja ik dienu apgūtās zināšanas un prasmes.

Apmaiņas noslēgumā dalībnieku aizpildītās izvērtēšanas anketas liecina, ka vissvarīgākie ieguvumi no projekta jauniešiem bija iespēja uzlabot angļu valodas prasmes, trenēt savu pacietību un toleranci attiecībā uz citām kultūrām, pilnveidot komandas darba un organizatoriskās prasmes:

“Šī projekta laikā mums bija iespēja apgūt jaunas prasmes un pilnveidot kompetences, kas mums palīdzēs sasniegt nākotnes mērķus.”

“Projekta laikā es sapratu, ka vissvarīgākais bija informācijas apmaiņa, sadarbība un palīdzēšana vienam otram.”

“Mēs katrs esam citādāks, un šīs atšķirības padara mūs stiprākus.”

“Es iemācījos nebaidīties no nezināmā, ar ko man dzīvē būs jāsaskaras, jo visu var atrisināt un nokārtot, ja vien tu pats to vēlies, īpaši, ja tev apkārt ir lieliski cilvēki.”

Kā liecina gan izvērtēšanas anketās, gan Youthpass sertifikātos rakstītais, gan līderu novērotais, projektā iesaistījušies jaunieši spēj un grib uzņemties atbildību un patstāvīgi organizēt aktivitātes citiem jauniešiem. Jaunieši apzinās, ko ir iemācījušies un prot apgūto pielietot, veicot brīvprātīgo darbu. Savukārt līderi izveidojuši ciešākas attiecības ar brīvprātīgajiem un paļaujas uz viņiem, dodot lielāku izvēles un rīcības brīvību. Jaunieši apzinās, ka, strādājot komandā, iespējams paveikt vairāk. Dalībnieki attīstījuši ne vien profesionālās prasmes (komunikācijas, loģistikas, kritiskās domāšanas, mācīšanās, sadarbības prasmes), ko jau pielieto ikdienā skolā un organizācijā, bet arī izpratni par citām kultūrām, apguvuši spēju pielāgoties svešai, starptautiskai videi, kas mazina aizspriedumus gan par citiem, gan par sevi kā daļu no savas nācijas. Iespēja iepazīt atšķirīgo, apmainīties ar pieredzi un no tās mācīties dalībniekus mudinājusi iesaistīties citos projektos, piemēram, jauniešu apmaiņās (2018. gada vasarā daļa šī projekta dalībnieku no Latvijas, Ungārijas un Polijas komandām piedalījās citā jauniešu apmaiņā), starptautisko iniciatīvu projektos (Latvijas komandas gadījumā), vai izveidot savu neformālo grupu – Polijas organizācijas jaunieši, esot Latvijā, attīstīja ideju par jauniešu telpas un neformālās grupas izveidi, ko jau 2018. gada rudenī veiksmīgi īstenoja vietējā jauniešu centrā.

Organizācijas šī projekta laikā papildinājušas pieredzi starptautisko projektu īstenošanā un sadarbības veidošanā. Organizāciju pārstāvji, kas piedalījās projektā, veicina organizācijas izaugsmi starptautisko projektu jomā – ir nodibināti profesionālie kontakti, apgūtas prasmes, gūta jauna pieredze, ko izmantot jaunu, profesionāli organizētu projektu īstenošanā. Prasmīgi un atbildīgi brīvprātīgie jaunieši ceļ organizācijas kapacitāti, jo dažādus pienākumus var uzticēt jauniešiem. Tāpat projekts veicinājis organizāciju mērķu sasniegšanu. Piemēram, Latvijas organizācijai šis projekts bija liels atspēriena punkts, lai gūtu pieredzi starptautisko projektu vadībā, kas nepieciešama, lai veiksmīgi ieviestu novada attīstības programmas rīcību plānu tuvākajos gados.

Lai projekta dalībnieku sadarbība un draudzība nebeigtos līdz ar došanos mājās, apmaiņas noslēgumā notika projekta rezultātu izplatīšanas un prezentēšanas aktivitāšu plānošana. Atgriežoties savās mājās un organizācijās, dalībniekiem bija jānoorganizē pasākums, kura laikā jāprezentē projekts – tā laikā gūtos iespaidus un 30 labākās, pašu dalībnieku izvēlētās, fotogrāfijas, kas apkopotas izstādē.

Lai veicinātu projekta rezultātu redzamību, tapa “Vol.Growth” projekta kalendārs 2019. gadam, kurā apkopotas 12 projektu vislabāk raksturojošās fotogrāfijas un 12 citāti, kas atspoguļo projekta dalībnieku ieguvumus un atziņas par sevi, citiem un mācīšanās pieredzi. Kalendārus saņēma gan projekta dalībnieki, gan citi jaunieši un iestādes, ar ko visas projektā  iesaistītās organizācijas sadarbojas jaunatnes jomā, piemēram, skolas, pašvaldības, jauniešu domes.

Projekts “Vol.Growth” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Projektu finansiāli atbalstīja Līvānu novada dome un JIC “Kvartāls”.

Projektā iesaistītās organizācijas:
Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (Līvāni, Latvija) ir Līvānu novada domes dibināta iestāde, kuras pārziņā ir darbs ar jaunatni un sporta jomas koordinēšana Līvānu novada teritorijā. Darba ar jaunatni mērķauditorija ir novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, savukārt sporta jomā vecuma ierobežojuma nav.

Biedrība “Fundacja Kopalnia Inicjatyw” (Beņdzina, Polija) ir nevalstiska organizācija, kuras aktivitātes vērstas uz jauniešu un pieaugušo izglītību un brīvprātīgo darbu. Tās galvenais mērķis ir sniegt formālās izglītības iestādēm atbalstu neformālo izglītības metožu pielietošanā.

Biedrība “Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület” (Debrecena, Ungārija) ir nevalstiska organizācija, kuras galvenie mērķi ir uzlabot vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti, popularizēt kristīgās vērtības un kristīgu dzīvesveidu, izmantojot kultūras un izglītojošas aktivitātes. Ikdienas darbā strādā ar dažādu vecumu un sociālo līmeņu vietējiem iedzīvotājiem, iesaistot darbā brīvprātīgos jauniešus.

Biedrība “Associação Cultural e Desportiva Jovem Teixo” (Koviļāna, Portugāle) ir nevalstiska organizācija, kurā darbojas jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Organizācija nodarbojas ar dažādu kultūras, izklaides, izglītojošu un sporta pasākumu organizēšanu vietējai sabiedrībai.

Sagatavoja:
Evija Pastare,
projekta “Vol.Growth” kontaktpersona, koordinatore

Dalīties
Translate »