Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū

Oktobrī “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) kopā ar vēl četrām partnerorganizācijām no dažādām Eiropas valstīm uzsāka Erasmus+ projektu “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība un veicināšana jauniešu sektorā” (“Development and promotion of social business within youth sector”). Projekta pamatmērķis ir izstrādāt mehānismus, kas palīdzētu jauniešiem attīstīt savas idejas sociālās uzņēmējdarbības jomā.

Sociālā uzņēmējdarbība ir saimnieciskā darbība, kas, sniedzot pakalpojumus vai ražojot preces, ar biznesa metodēm un instrumentiem, rada pozitīvu ietekmi uz sociālo un/vai apkārtējo vidi. Tās mērķis ir uzlabot esošo ekonomisko un sociālo situāciju, kā arī radīt labākus dzīves apstākļus noteiktai mērķgrupai vai arī sabiedrībai kopumā. Sociālie uzņēmumi un organizācijas īpaši aktīvi darbojas jomās, kurās iespējams radīt vislielāko ietekmi uz sociāli ekonomiskajiem faktoriem, proti: sociālā drošība, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi, izglītība un apmācības, sociālais tūrisms, atjaunojamā enerģija, sadzīves pakalpojumi, rūpniecības un lauksaimniecības pārtikas ražošana, rokdarbi, dzīvojamā vide, sabiedriskais darbs, kā arī tādās jomās kā kultūra, sports un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Projekta laikā SIC kopā ar partneroganizācijām:
–    veicinās sadarbības uzsākšanu starp esošiem biznesa inkubatoriem un jauniešu NVO un centriem ar mērķi atrast iespējamos mehānismus sociālās uzņēmējdarbības inkubēšanai;
–    veicinās sociālās uzņēmējdarbības ideju kā pozitīvu tendenci sabiedrībā;
–    atbalstīs jauniešu radošo un inovatīvo domāšanu, veicinās sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību un palīdzēs jauniešiem spert pirmos soļus sociālajā uzņēmējdarbībā.

Partneru pirmā tikšanās notika 20.-21. oktobrī, Rīgā, Opera Hotel&Spa konferenču telpās. Tikšanos atklāja ar SIC projekta vadītājas uzrunu, kurai sekoja partneru prezentācijas. Pirmajā dienā tika apspriesti jautājumi par projekta mērķiem un aktivitātēm, iekšējo komunikāciju un finanšu jautājumiem. Otrajā dienā sekoja diskusija par jau eksistējošās kopfinansēšanas jeb kolektīvā ieguldījuma (crowd-funding) interneta platformas uzlabošanu un piemērošanu jauniešu ideju attīstībai. Tikšanās laikā partneri vienojās par platformas jauno nosaukumu – impactyouth –, kā arī projekta logo.

Projekta ietvaros partneri ir ieplānojuši vairākas zīmīgas aktivitātes:
•    izstrādāt vadlīnijas “Kā veicināt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības inkubācijas attīstību”, kuras būs pieejamas elektroniski 4 valodās – angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu;
•    intensīvās 5-dienu apmācības jauniešiem sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejas izstrādei un sagatavošanai publicēšanai kolektīvā ieguldījuma platformā, kā arī uzņēmējdarbības iemaņu stiprināšanā;
•    forumu “Sociālās uzņēmējdarbības inkubācija jauniešiem” katrā Baltijas valstī, un
•    jauniešu sociālās uzņēmējdarbības ideju kolektīvā ieguldījuma platformas izstrādi un popularizēšanu.

Jau janvāra beigās plānotas pirmās apmācības – Baltijas valstu partnerorganizāciju pārstāvju īstermiņa apmācības partnerorganizācijā Parīzē, Francijā, ar mērķi gūt ieskatu un pieredzi par sociālās uzņēmējdarbības inkubēšanas praktiskajiem aspektiem un izaicinājumiem jaunatnes sektorā.

 

Par projektu:
Projekta nosaukums: “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība un veicināšana jauniešu sektorā” (“Development and promotion of social business within youth sector”).
Projekts tiek finansēts Erasmus+ 2. pamatdarbības (Key Action 2) stratēģiskās partnerības aktivitātes ietvaros.
Projektu īsteno Sociālās inovācijas centrs (SIC) un četras partneru organizācijas – “INVOLVED MTÜ” no Igaunijas, “Viesoji istaiga Bendruomeniu kaitos centras” no Lietuvas, “VIAINDUSTRIAE” no Itālijas un “MakeSense” no Francijas.

 

Par Sociālās Inovācijas Centru (SIC):
SIC ir nevalstiskā organizācija, kas nodibināta 2010. gadā. SIC mērķis ir sabiedrībai aktuālu sociālo problēmu un izaicinājumu noteikšana, lai rastu tām “svaigus” risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu. SIC komanda uzskata, ka sociālā inovācija ir labākais risinājums, kas piedāvā efektīvu, ilgtspējīgu un pozitīvu sociālu izmaiņu vai sociālās problēmas risinājumu.

Kontaktinformācija:
Anita Stirāne, projekta vadītāja
anita.stirane@socialinnovation.lv
info@socialinnovation.lv
www.socialinnovation.lv

Dalīties
Translate »