Sociālā iekļaušana ir iespējama un nepieciešama

Biedrība “Līdzdalības platforma” ir starptautiska organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana. Ikdienā strādājam ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas stiprināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālajos procesos un veicināt jauniešu grupu sociālo iekļaušanu. Organizācijas biedru vidū ir dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, un tieši tas mūsu darbu padara īpašu.

Mēs ticam, ka sociālā iekļaušana nozīmē vienādas iespējas ikvienam, neskatoties uz piederību kādai sociālai, ekonomiskai vai kultūras grupai, reliģisko pārliecību vai invaliditāti. Projektus, kas vērsti uz sociālo iekļaušanu, īstenojam jau vairākus gadus, iesaistot tajos cilvēkus ar un bez invaliditātes. Apziņa, ka ar savu darbu varam palīdzēt mazaizsargātām grupām, vienlaikus ar savu pieredzi iedrošinot un iedvesmojot citas organizācijas un sabiedrību kopumā, ir vislielākais gandarījums.

Viens no iedvesmojošākajiem projektiem, ko savas darbības laikā esam realizējuši, bija 2016. gada vasarā organizētais starptautiskais apmācību kurss “B.R.I.D.G.E. – Bring Inclusion anD GEt quality in youth exchanges”. Apmācību kursā piedalījās 24 jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un dažādu nevalstisko organizāciju un jauniešu apvienību pārstāvji no Ukrainas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas un Baltkrievijas. Pasākuma dalībnieki apguva sociālās iekļaušanas principus un veidus, kā kvalitatīvi to ietvert starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos. Šis projekts akcentēja ne vien sociālās iekļaušanas teorētisko, bet arī praktisko aspektu, jo puse apmācību dalībnieku bija personas ar kustību traucējumiem un neredzīgas personas. Daļa no dalībniekiem bija no margināliem reģioniem, kas akcentēja arī atšķirīgās iespējas laukos un pilsētās dzīvojošajiem.

Projekta galvenais mērķis bija paaugstināt jaunatnes darba kvalitāti un jaunatnes organizāciju kapacitāti sociālās iekļaušanas jomā. Ar projekta palīdzību tiecāmies pilnveidot un stiprināt organizāciju kompetences kvalitatīvu sociālās iekļaušanas aktivitāšu organizēšanā starptautisku jauniešu apmaiņu iniciatīvās. Lai to panāktu, apmācību kursa programmu veidojām pēc iespējas daudzpusīgu, piedāvājot dalībniekiem tematiskas darbnīcas, simulācijas spēles, diskusijas, tikšanās ar nozares organizācijām un iestādēm. Jāteic, ka vislabāk apmācību kursa gaisotni var raksturot ar dalībnieces Marijas (Krievija) vārdiem:

Atrodoties vienā vietā un telpā, cilvēki saprot, ka ir dažādi. Birkas, ko piekarinām cilvēkam, ja viņam ir invaliditāte vai viņš kā citādi atšķiras, ir mūsu pašu veidotas barjeras, ko laužam, strādājot kopā, iepazīstot pašu cilvēku un viņa rakstura īpašības, nevis skatoties uz rīkiem, kas palīdz viņam pārvietoties. Svarīgi, ka šajā pasākumā mēs varam noņemt maskas un likt malā birkas, dot iespēju cilvēkiem izpausties un strādāt kopā, atklāt savas stiprās puses un rast iespēju sadarboties arī nākotnē.

Pārskatot mūsu līdzšinējo pieredzi sociālās iekļaušanas projektu īstenošanā, jāsaka, ka dalība šādos projektos nekad nevienu nav atstājusi vienaldzīgu. Tas vienmēr ir grūdiens pašiem dalībniekiem apdomāt savu nostāju, savu personīgo pieredzi saskarsmē ar personām no mazaizsargātām grupām. Tā ir abpusēja pieredze, kas rosina domāt par sociālās iekļaušanas nozīmīgumu ikvienam. Pateicoties šādiem projektiem, cilvēki pārvar dažādas iekšējās barjeras un bailes, vienlaikus iepazīstot savstarpējās līdzības un atšķirības. Saskarsme veicina arī spēju veidot dialogu starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzīves pieredzi, tajā skaitā atšķirīgu sociālo un kultūras fonu. Projektos, kas apvieno personas ar un bez invaliditātes, ieguvēji ir kā vieni, tā otri. Personas ar invaliditāti stiprina savu pašapziņu, pārliecību par savām spējām un zināšanām, rosina patstāvīgu domāšanu, spēju sadarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kā arī apzināties sevi kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus, kam piemīt tādas pašas tiesības kā jebkuram citam jaunietim. Savukārt personas bez invaliditātes gūst iespēju praktiski novērtēt savu spēju un gatavību veidot kontaktu ar cilvēkiem ar invaliditāti, saprotot, ka vienīgais, kas viņus atšķir, ir veselības stāvoklis.

Varētu šķist, ka sociālās iekļaušanas projekta īstenošana neatšķiras no jebkura cita projekta, taču tā nav. Sociālās iekļaušanas projekti sniedz būtisku ieguldījumu arī pašas organizācijas attīstībā un izaugsmē. Mums tas bija vesels piedzīvojums, un tas nebūtu tik aizraujošs, ja kopā ar mums tajā aktīvi neiesaistītos arī mūsu projekta partneri un apmācību dalībnieki. Kā galvenos ieguvumus organizācijas attīstībā varētu minēt jaunu metožu un pieeju apgūšanu, spējas pielāgoties dažādām mērķa grupas vajadzībām attīstīšanu, kā arī iesaisti starpkultūru dialoga veidošanā gadījumos, ja realizētais projekts ietver dažādu valstu sadarbību.

Sociālā iekļaušana, mūsuprāt, ir iespējama tikai sadarbības rezultātā. Organizācijām, kas īsteno sociālās iekļaušanas projektus, jābūt atvērtām un atsaucīgām, daloties savā pieredzē un ieguvumos. Šādi projekti ir lielisks sociālās iekļaušanas piemērs, kas parāda, ka kopīga darbošanās, komunikācija un mērķu sasniegšana ir iespējama arī dažādu sociālo grupu starpā. Tie rosina sabiedrību domāt par personu ar invaliditāti ierobežotajām iespējām un ļauj jau agrā vecumā pozitīvi ietekmēt jauniešu attieksmi pret šo sabiedrības grupu, tādējādi arvien mazinot aizspriedumus un stereotipus.

Izcilais rakstnieks un filozofs Albērs Kamī ir teicis: “Jebkurai lielai darbībai un jebkurai lielai domai iesākums ir smieklīgs. Lieli darbi bieži vien piedzimst ielas pagriezienā vai restorāna priekštelpā,” un man tam ir jāpiekrīt. Sociālās iekļaušanas projekts ir lielisks izaicinājums ikvienam, un to var attīstīt no šķietami utopiska sapņa. Pamazām sapnis pārvēršas idejā, ideja projektā un projekts realitātē. Esiet atvērti sadarbībai ar citām organizācijām, sadarbībai ar jauniešiem, un ticiet savai idejai, tad panākumi būs garantēti.

Vairāk informācijas par projektu: https://bridgelatvia.blogspot.com/

Nataļja Gudakovska, projekta vadītāja

Dalīties
Translate »