Skats uz mācīšanos divu gadu garumā

Biedrība “Humana People to People in Latvia” kā vadošā organizācijā divu gadu laikā ieviesa “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansētu KA2 stratēģiskās partnerības projektu “Looking @ Learning” (“Skats uz mācīšanos”) ar mērķi radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās vidi jauniešiem.

Šis ilgtermiņa projekts tika īstenots laika posmā no 2015. gada marta līdz 2017. gada februārim. Projekts norisinājās trijās valstīs, kur to ieviesa sešas organizācijas, no kurām četras pārstāvēja nevalstisko sektoru un divas – pašvaldības. Projekta partneri Latvijā bija biedrība “Humana People to People in Latvija” un Gulbenes novada dome; partneri no Nīderlandes – biedrības “Youth Exchange Service” un “Stichting Merakel”; partneri no Spānijas – biedrība “Promesas” un Maracena pašvaldība. Bez šīm sešām organizācijām projektā piedalījās vēl apmēram 20 citas formālās un neformālās izglītības jomu organizācijas, 28 izglītotāji, kas piedalījās starptautiskajos semināros un vadīja vietējās nodarbības. Kopā 1941 jaunietis piedalījās radošas mācīšanās vides nodarbībās, kas tika ieviestas projekta dalībvalstīs vietējā līmenī.

 

Projekta laikā iegūti trīs intelektuālie rezultāti
1. Pētījums “Pirmais skats uz mācīšanos. Situācijas analīze”. Šajā pētījumā tika analizēti politikas dokumenti un esošā prakse attiecībā uz radošumu un radošu mācību vidi visās trīs projekta valstīs.
2. Jauna metode radošas mācību vides veidošanai – izglītojošas “izlaušanās istabas” jeb eduesc@peroom.
3. Veikts pētījums par radošu mācību vidi – tika identificēti elementi, kas jāņem vērā, lai veidotu mācību vidi radošam un inovatīvam mācīšanās procesam formālās un neformālās izglītības iestādēs.

 

Projekta ideja radās
2014. gada pavasarī starptautiskā semināra “Training of European Trainers” laikā Spānijā. Seminārā izveidojās trīs cilvēku komanda, kuri interesējās, kā veidojas radoša mācību vide, kas veicina un atbalsta jauniešu radošuma pilnveidošanos un mācību rezultātu uzlabošanos. Šajā komandā bija Ignacio Salgado Andres no Spānijas, Gabi Steinprinz no Nīderlandes un Rūta Kronberga no Latvijas. Semināra noslēgumā sapratām, ka vēlamies darboties kopā un radīt projektu par radošas mācību vides veidošanu. Lai šo projekta ideju attīstītu, vairāk kā pusgadu regulāri sarakstījāmies, runājām skaipā gan par ideju, gan komandu, gan vienkārši par dzīvi. Kad projekta ideja bija formulēta, komanda no trim cilvēkiem izauga līdz septiņiem, no trim iesaistītajām organizācijām līdz sešām,  kas gatavoja un iesniedza projekta pieteikumu. Tā kā projekts tapa komandā, tad arī visu projekta laiku darbojāmies kā komanda, atklāti izrunājot un pieņemot lēmumus, sadalot pienākumus, rēķinoties ar partneru stiprajām un vājajām pusēm. Par cik stratēģiskās partnerības projekti ir ļoti apjomīgi, tad ļoti svarīgi izveidot stabilu un uzticamu komandu, ar kuru var ilgtermiņā strādāt.

 

Projekta ieviešanas sākumposms

Visai komandai bija nozīmīga mācīšanās gan par to, kas īsti ir stratēģiskās partnerības projekti, gan arī mācīšanās pārstrukturēt savu ierasto darbu, lai varētu ar šādiem projektiem strādāt. “L@L” projekts paredzēja intensīvu darbu ne tikai pie starptautiskajiem mācību semināriem, projekta koordinatoru tikšanās reizēm un darbu pie intelektuālajiem rezultātiem, bet arī intensīvu darbu vietējā – kopienu līmenī. Pēc katra starptautiskā semināra izglītotāji atgriezās savās kopienās un ieviesa apgūtās un jaunradītās metodes savās skolās, jauniešu centros, dienas centros jauniešiem ar īpašām vajadzībām utt. Viss viņu veiktais darbs tika dokumentēts – izglītotāji rakstīja pētnieku izstrādātajās dienasgrāmatās nodarbību aprakstus un subjektīvos izvērtējumus, savukārt jaunieši aizpildīja anketas, kurās novērtēja nodarbības un iegūtos mācību rezultātus. Visus šos dokumentus analizēja pētnieki un eksperti visās projekta valstīs, lai varētu izstrādāt pētījumu, kurā tiek identificēti galvenie elementi, kas jāņem vērā, lai veidotu radošu mācību vidi, kā arī, lai izstrādātu jaunu metodi – eduesc@perooms.

Projekta laikā regulārs darbs norisinājās gan vietējā un nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī, vienlaikus ieviešot vietējās un starptautiskās aktivitātes, gan arī izstrādājot intelektuālos rezultātus. Tas, ka stratēģiskās partnerības projekti aktivitāšu ziņā ir daudz apjomīgāki, ir viena no būtiskajām atšķirībām no projektiem, kas paredz vienu vai divas starptautiskās mobilitātes. Līdz ar to iesaistītajām organizācijām tas liek pārorientēt darbu un plānot aktivitātes ilgtermiņā. Lai arī vietējās aktivitātes nav obligāta prasība KA2 projektos, tomēr tās sniedz ļoti lielu vērtību visam projektam! Vietējo aktivitāšu rezultāti lika pamatu gan projekta gala pētījumam un tā bija vide, kurā aprobēt izstrādāto eduesc@peroom metodi. Izglītotāju veiktās aktivitātes bija arī veids, kā ieviest reālas pārmaiņas viņu līdzšinējā darbā, kopienās, veicināt sadarbību starp formālo un neformālo sektoru ikdienas procesos un veidot mācīšanās procesu efektīvāku.

Gulbenes novada skolotāji un jaunatnes darbinieki atzīst – tā kā viens no projekta galvenajiem mērķiem bija radīt skolēniem drošu, efektīvu, radošu mācību vidi, tad patīkami bija konstatēt, ka uz šīm neparastajām, netradicionālajām mācību stundām un nodarbībām skolēni “raujas”, jo jūt, ka tur būs interesanti, būs savādāk. Skolēniem ir jāsajūt, ka mācīšanās var būt patiešām interesanta un aizraujoša. Šim nolūkam pedagogi savā darbā izmanto dažādas metodes, vēro, kā skolēni tās uztver, kā reaģē. Tāpat svarīga ir klasē valdošā atmosfēra, lai ikviens skolēns kolektīvā justos labi. Secināts, ka skolēns sasniedz labākus rezultātus tad, kad viņš labi jūtas arī emocionāli.

 

Jaunieši dzīvē izmēģina radošās mācību vides

Projekta dalībniece Ieva Zāgmane no biedrības “Humana People to People in Latvia” Jaunpilī vadīja nodarbības “Sapņo, Spēlējies, Radi”, kas sniedza iespēju vietējiem bērniem un pusaudžiem piedalīties radošajās mākslas nodarbībās, kurās tiek radīti mākslas darbi, darbojoties ar otrreizējai izmantošanai derīgiem materiāliem, veidojot atvērtu un radošu mācību vidi. Ieva atzīst, ka nodarbībās ieinteresēto dalībnieku skaits laika gaitā auga, un uz tām sāka nākt ne tikai bērni un pusaudži, bet arī jaunieši un vecāki.

Nīderlandes centrs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Merakel” atzīst, ka šajā projekta iegūtās izglītotāju kompetences veidot pašvirzītu mācīšanās procesu, pievērst uzmanību mācību videi, ir pilnveidojis centra darbu. Šie jaunieši mācījās paši izdarīt dažādas vienkāršākas un sarežģītākas ikdienas izvēles, līdz ar to viņi kļuva patstāvīgāki gan mācību procesā, gan spēja labāk iepazīst sevi.

K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Jana Solovjova, kas radošas mācību vides aktivitātes īstenoja skolas pašpārvaldes ietvaros, norāda, ka kopš projekta realizācijas sākuma pašpārvaldes aktivitātēs iesaistījās arvien vairāk skolēnu. Viņi nāca uz sanāksmēm un organizēja pasākumus. Starp skolēniem un skolotājiem radās ciešāka saikne un savstarpējā sapratne.  Jaunu metožu pielietošana mudināja mobilizēties pašiem skolotājiem, būt radošākiem. Tas ir pozitīvi, jo nav jāieslīgst darba rutīnā. Turklāt bija patīkami, ka no šīm aktivitātēm iedvesmojas arī citi skolotāji. K.Valdemāra pamatskolas skolēni projekta ietvaros atjaunoja skolēnu pašpārvaldes telpas. Visas darbošanās gaitā skolēniem tika dota brīvība radīt un īstenot savas idejas. Tas veicināja lielāku interesi un iesaistīšanos, pat brīžos, kad viņi saskārās ar dažādiem izaicinājumiem. Rezultātā skolēni ir atjaunojuši savas pašpārvaldes telpas, tās ir personalizētas un pielāgotas viņu vajadzībām, kas arī rada lielāku motivāciju skolēniem piedalīties skolas attīstības procesos un apziņu, ka viņi var radīt “kaut ko ļoti vērtīgu.”

 

Lielākais pārsteigums – izglītojošas izlaušanās istabas

Izglītotājiem un jauniešiem īpašs atklājums bija eduesc@peroom – izglītojošas izlaušanās istabas. Projekta laikā pasaulē pazīstamā brīvā laika spēle escape room tika pielāgota, lai to varētu izmantot ar mērķi mācīties. Dažādas eduesc@peroom tika radītas projekta laikā gan, lai labāk apgūtu dažādas sociālas tēmas, gan arī skolas mācību vielu.

 

Projekta noslēgumā

Tika rīkoti trīs projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi katrā valstī – divi nacionāli un viens starptautisks. Spānijā un Nīderlandē projektu rezultāti tika prezentēti vietējiem izglītotājiem no formālās un neformālās izglītības jomām, turklāt Spānijā tika izveidota eduesc@peroom, kas bija pieejama trīs dienas, lai dalībnieki varētu praktiski izzināt, kas ir šis jaunizveidotais mācību līdzeklis. Latvijā tika rīkots starptautisks projekta rezultātu izplatīšanas pasākums, kas notika Gulbenē divu dienu garumā. Šajā pasākumā bija dalībnieki gan no Latvijas, gan citām Eiropas valstīm.  Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar izstrādātajiem intelektuālajiem rezultātiem, labās prakses piemēriem un apmeklēt izveidotās radošās mācību telpas un eduesc@peroom Gulbenes novadā.

Ar visiem projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem aicinām iepazīties projekta mājas lapā lookingatlearning.eu; kā arī projekta Facebook.com lapā https://www.facebook.com/lookingatlearning/.

Rūta Kronberga, projekta koordinatore

Dalīties
Translate »