Eiropas vērtības visiem

Projekta nosaukums: Understand to ACT. Projekta norises laiks: 01/09/2018 – 31/03/2019. Projekta aktivitātes norises laiks: 02/11/2018 – 10/11/2018. Partneri: Portugāle, Horvātija, Turcija, Spānija, Lietuva, Itālija, Rumānija un Igaunija.

Treniņkurss tika veidots par Eiropas vērtībām un aktīvu pilsoniskumu Eiropas Savienībā. Šī projekta ietvaros dalībnieki mācījās par Eiropas vērtību konceptu, par aktīvu pilsoniskumu, kā arī tika attīstītas jaunas metodes un rīki, lai uzlabotu jaunatnes darbinieku nākotnes darbu ar jauniešiem. Projekta mērķu sasniegšanai tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes, tādējādi uzlabojot dalībnieku prasmes un iemaņas un vairojot personīgo motivāciju dalīties ar iegūtajām zināšanām un praksēm, lai skaidrotu Eiropas vērtības saprotamā jauniešiem valodā un uzsvērtu, cik svarīgi ir būt aktīvam pilsonim gan nacionālajā, gan Eiropas kontekstā.

 

Projekta mērķi

Šim projektam mēs izvirzījām diezgan daudz mērķu:

1) izpētīt Eiropas pilsoniskuma konceptu un atšifrēt to, lai saprastu tā dažādās dimensijas, uzsverot, kā tas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi;

2) izpētīt Eiropas kopējās vērtības praksē caur Eiropas pilsoņa prizmu, fokusējoties uz tādām vērtībām, kā solidaritāte, demokrātija, vienlīdzība un cilvēktiesības;

3) ieliekot jauniešus sabiedrības centrā, īpaši fokusējoties uz cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, veicināt to iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos, attīstot jaunu cilvēku stiprās puses, kompetences, veidojot piederības sajūtu un pašpārliecinātību pieņemt lēmumus par kopēju nākotni;

4) padziļināt izpratni un analizēt tiešos un netiešos labumus no aktīvas piedalīšanās sabiedrībā;
5) veicināt sevis iepazīšanu ar kritisku un kreatīvu refleksiju, lai nodrošinātu dalībnieku apzinātu rīcību nākotnē un apzinātu lēmumu pieņemšanu, kas balstītos kopējās vērtībās;

6) uzzināt par aktīva pilsoniskuma pašreizējo situāciju partnervalstīs un dalīties ar rīkiem, metodēm un veiksmīgām pieredzēm šajā jomā;

7) veicināt sadarbību un izveidot jaunus kontaktus starp jauniem cilvēkiem un nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu internacionālu partnerību un palielināt nākotnes projektu skaitu Eiropas dimensijā, kas liktu uzsvaru uz atvērtību bez aizspriedumiem, toleranci un iekļaujošu sabiedrību;

8) izmantojot neformālas mācīšanās metodes, attīstīt jauniešu darbinieku spējas un kompetences, lai nostiprinātu viņu iemaņas un iedrošinātu tos izmantot iegūto pieredzi un metodes kā praktiskus rīkus strādājot ar jauniem cilvēkiem;

9) izmantojot interaktīvās neformālās metodes, iesaistīties neformālā mācību procesā un veidot veiksmīgu dialogu starp cilvēkiem no dažādām kultūrām un dažādām izcelsmēm, lai veicinātu mācīšanos vienam no otra un veidotu sadarbību un draudzību, jo kopā mēs varam vairāk;
10) izveidot novatoriskus rīkus un tehnikas, kā arī praktiskas darbības plānu kā padziļināt sapratni par aktīvu pilsoniskumu un kā dalībniekiem iesaistīt jauniešus, īpaši tos, kas ir ar ierobežotām iespējām, kas nepiedalās šajā projektā, lai viņi kļūst par aktīviem dalībniekiem vietējās kopienās;

11) sniegt informāciju par iespējām Erasmus+ programmas ietvaros un iedvesmot dalībniekus pārveidot viņu idejas darbībās, un izmantot to kā aktīva pilsoniskuma izpausmes piemēru internacionālā līmenī.

Galvenie projekta rezultāti

Šis projekts palielināja jauniešu darbinieku skaitu, kuri ir kompetenti Eiropas vērtībās un nes tālāk aktīva pilsoniskuma ideju. Kā arī tagad ir lielāks jauniešu skaits, kas piedalīsies savās lokālajās nevalstiskajās organizācijās un internacionālās aktivitātēs. Tika dibināti jauni kontakti un sadarbības starp nevalstiskajām organizācijām Eiropas līmenī un iegūta jauna pieredze caur projekta aktivitātēm un dalībnieku dalīšanos ar iepriekšējām pieredzēm. Ieinteresētās iestādes, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība tika informēta par iespējām piedalīties un attīstīt jaunus projektus “Erasmus+” programmas ietvaros. Vēl tika popularizēts kopējās vērtības: brīvība un tolerance, ņemot vērā cilvēktiesības. Tika akcentēts Eiropas vērtību svarīgums, kas uzlabos nākotnes lēmumus un sadarbību gan Eiropas, gan internacionālajā līmenī.

No šī projekta ir radušās citas projekta idejas un radošās sadarbības. Kā viens no rezultātiem jāmin bilžu izstāde: “Eiropas vērtības jaunā gaismā”, kas tika izveidota treniņkursa laikā. Bildes, kuras izstādītas šajā izstādē, tika uzņemtas treniņkursa laikā un atspoguļo Eiropas vērtības caur dalībnieku acīm. Dalībnieki paši veidoja aprakstus pie šīm bildēm, daloties ar to, kā viņi saprot konkrētās Eiropas vērtības un ko viņiem tās nozīmē. No 1. februāra līdz 15. maijam šo izstādi varēja apskatīt Latvijas Kultūras akadēmijā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, RISEBA un Latvijas Kultūras koledžā, kā arī mēs esam to publicējuši internetā, lai tā būtu pieejama lielākam cilvēku skaitam. Mēs šo izstādi plānojam izmantot arī nākamajos projektos, kā arī esam gatavi dalīties ar to ar citiem projektiem vai pasākumiem, kuriem tā būtu vērtīga. Internetā izstādi ir iespējams apskatīt šeit: https://bit.do/europeanvaluesinanewlight

Vēl projekta laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt meditācijas sesijas, kuras vadīja kvalifikāciju ieguvis dalībnieks. Šo sesiju rezultātā tika izveidots elektronisks materiāls par to, kā izmantot meditāciju “Erasmus+” projektos, kādu ietekmi un kādus labumus tā dod. Ar šo materiālu mēs dalījāmies Salto-Youth portālā un tas tika izplatīts arī starp mūsu partneriem.

Mēs izveidojām arī elektronisko brošūru par projektu, kas ir pieejama šeit: https://bit.do/UACTbrochure

Kā arī tika izveidoti divi video materiāli par mūsu treniņkursu, kurus arī iespējams apskatīt internetā: https://bit.do/uactvideo; https://bit.do/understandtoact

– Marija Cīrule

Dalīties
Translate »