Astoņi novadi apvienojas un izstrādā Jaunatnes politikas stratēģiju

“Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektu laikā var īstenot ne tikai aktivitāti “Kafija ar politiķiem”, kuras laikā jaunieši tiekas ar lēmumu pieņēmējiem un risina jauniešiem nozīmīgos jautājumus. Tāpat šo projektu laikā lēmumu pieņēmēji var veidot stratēģiskas partnerības, attīstot jaunatnes jomu nacionālā līmenī kopumā. Tieši tā ir noticis Cēsu pusē.

Zīmīgi uzsvērt, ka Strukturētā dialoga projekti ir vienīgie, kuros ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu var īstenot nacionālus projektus. Pārējie programmas projektu veidi (Jauniešu apmaiņas, Jaunatnes darbinieku mobilitātes, Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā) ir paredzēti īstenošanai starptautiskā vidē, sadarbojoties vismaz diviem partneriem no dažādām valstīm.

No projekta uz projektu

Kā Amatas novada pašvaldībā radās ideja īstenot projektu “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”? Stāsta Iveta Jermolājeva, projekta koordinatore.

Šī projekta idejas aizsākumi meklējami citā projektā, kuru pašvaldība īstenoja iepriekšējās programmas “Jaunatne darbībā” laikos, realizējot projektu “Kas Es Esmu Eiropā”. Tolaik projekta ietvaros jaunieši tikās ar sava novada politikas veidotājiem, lai kopīgi diskutētu par jaunatnes politiku. Izvērtējot projektā sasniegto, tika pieņemts lēmums par sadarbības turpināšanu, kā galveno aktualitāti izvirzot plānošanas dokumenta izstrādes nepieciešamību. Cēsu vēsturiskais rajons 8 novadu sastāvā – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas – apvienojās, lai kopīgiem spēkiem un ar savstarpēju atbalstu izstrādātu vidēja termiņa jaunatnes darba plānošanas dokumentu – ,,Jaunatnes politikas stratēģija 2019.- 2023.gadam”.

Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” mērķis – izstrādāt astoņas jaunatnes politikas stratēģijas un kopīgu sadarbības platformu astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu un vietējo politiķu un speciālistu iesaisti.\

Galvenās aktivitātes

Projekts ilga 24 mēnešus, un tā laikā tika īstenoti šādi pasākumi:
1.    Projekta koordinatoru un 8 novadu jaunatnes darbinieku tikšanās un mācības
2.    Darba grupas ar jaunatnes darbā iesaistītajiem speciālistiem katrā novadā
3.    Tikšanās ar jauniešiem 3 dienu pasākumā katrā novadā
4.    Jauniešu forums – kopīgas sadarbības platformas izstrāde
5.    8 novadu jaunatnes darbinieku darba grupas
6.    Jauniešu anketēšana 8 novados
7.    Jaunatnes politikas izstrāde un publiskā apspriešana.
8.    Noslēguma konference par projektā paveikto, tā ietekmi uz darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā, kā arī ilgtermiņa sadarbības platformas prezentēšana.

Minēto pasākumu galvenā ideja bija izzināt situāciju katrā novadā, iesaistot gan speciālistus, gan jauniešus, un, balsoties uz iegūtajiem datiem un izvērtējumu, būvēt katra novada plānošanas dokumentu. Projektā nozīmīgs akcents tika likts uz jauniešiem, lai izprastu, kā novads izskatās jaunieša acīm, kā arī uz skaidrojošo un izglītojošo darbu, lai prezentētu jaunatnes darbu un skaidrotu tā būtību. Izveidotais dialogs starp pašvaldības darbiniekiem un jauniešiem deva abām pusēm pārliecību, ka sadarbībā ir spēks. Jaunatnes darbu nevar atdalīt no pašvaldības kopīgā darba, bet ne vienmēr sadarbības partneriem vai jaunatnes darbā iesaistītajiem ir pilnvērtīga izpratne par jaunatnes darbu un jaunatnes politiku. Šis projekts deva nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes darba izpratnes veidošanā, kā arī jauniešiem palīdzēja sajust, ka viņi ir nozīmīga sava novada daļa un nākotne. Mēs ticam, ka šī projekta rezultātā jaunietim daudz vieglāk būs doties uz savu pašvaldību un runāt par savām idejām un vajadzībām un ticam, ka pašvaldības arvien vairāk jauniešus redzēs kā sava novada resursu!

Projektam noslēdzoties, darbs turpinās

Ir milzīgs gandarījums, ka, neskatoties uz vairākiem būtiskiem izaicinājumiem (pašvaldību vēlēšanas, darbinieku maiņa u.c.), projekts šobrīd ir veiksmīgi noslēdzies, un mērķis ir sasniegts pilnībā. Projekta komanda izsaka pateicību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un sadarbības partneriem par iespēju realizēt projektu un izstrādāt plānošanas dokumentus astoņiem novadiem. Kā jau mēs zinām – lai kaut kur varētu nokļūt, ir jābūt mērķim un plānam. Pateicoties projektam un veiksmīgajai sadarbībai, astoņi novadi ir ieguvuši savu darba plānu nākamajiem pieciem gadiem!

Dalīties
Translate »