Pieņemtas bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes turpmākajiem pieciem gadiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka otrdien, 20. decembrī, valdības sēdē pieņemtas “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam”. Tajās izvirzīti četri galvenie mērķi un no tiem izrietoši vairāki rīcības virzieni, lai stiprinātu valsts politiku bērnu, jaunatnes un ģimenes jomās. Pamatnostādnes veidojusi Labklājības ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām, Pārresoru koordinācijas centru, kā arī iesaistot plašu nevalstisko organizāciju loku.

Piemēram, lai realizētu vienu no pamatnostādņu mērķiem, kas paredz vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām, noteikti tādi rīcības virzieni, kā ģimeniskas vides pilnveide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kā arī bērniem, kuriem nav noteikta paternitāte.

Tāpat jauniešu attīstības, dzīves kvalitātes uzlabošanas un līdzdalības stiprināšanai pamatnostādnes paredz veicināt darbu ar jaunatni, jauniešu līdzdalības veicināšanu, kā arī darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves plašāku veicināšanu.

Plašāka informācija pieejama Ministru kabineta tīmekļa vietnē “Pieņemtas bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes turpmākajiem gadiem”.

Pamatnostādnes pieejamas šeit.

Dalīties
Translate »