Pašvaldībām būs pieejams ievērojams atbalsts digitālā darba ar jaunatni attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nodrošinās iespēju attīstīt digitālo darbu ar jaunatni Latvijas pašvaldībās, uzsākot jauna projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” īstenošanu. Atbalsta pasākumu realizēšanai projektā pieejams Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējums 3 590 000 eiro apmērā. To paredz IZM sagatavotais informatīvais ziņojums, kas šī gada 13. jūlijā apstiprināts valdībā.

Par projektu 

Projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” ietvaros pašvaldības varēs saņemt atbalstu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai. Digitālā darba ar jaunatni aktivitātēs paredzēts iesaistīt vismaz desmit tūkstošus jauniešu 43 Latvijas pašvaldības. Savukārt, 300 jaunatnes jomā iesaistītajiem tiks nodrošināta iespēja pilnveidot zināšanas par to, kā digitālo darbu ar jaunatni var izmantot, lai risinātu jauniešiem aktuālus izaicinājumus savās pašvaldībās. Projekta ietvaros pašvaldībām būs iespēja apzināt reālo situāciju digitālā darba ar jaunatni jomā un pieejamos Atveseļošanas fonda līdzekļus ieguldīt mērķētās aktivitātēs.

Plānots, ka pirmās 22 Latvijas pašvaldības uzsāks dalību mācībās un izstrādās savu projektu pieteikumus digitālā darba ar jaunatni attīstībai 2023. gada nogalē un uzsāks tos īstenot 2024. gada pavasarī. Savukārt vēl 21 pašvaldība uzsāks dalību mācībās 2024. gada vasarā un projektu īstenošanu – 2025. gada sākumā. Paredzēts, ka finansējums pašvaldībām tiks piešķirts atbilstoši izstrādātai metodikai, kur par galveno elementu tiks izmantots jauniešu skaits pašvaldībā. JSPA sadarbībā ar pašvaldībām projektu plāno īstenot līdz 2026. gada 30. aprīlim.

Projekta īstenošana sniegs atbalstu tādos jaunatnes politikas būtiskos virzienos kā darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība, plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana, jauniešiem patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve, jauniešu ar ierobežotām iespējām sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā iekļaušana. Tāpat pateicoties projektam tiks paplašinātas pašvaldību iespējas veikt darbu ar jaunatni, tādējādi veicinot jauniešu sekmīgāku iekļaušanos gan darba tirgū, gan dažādās vietējo kopienu sociālajās aktivitātēs.

Plašāka informācija

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai”  2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē. Plašāk par projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” saturisko informāciju, pieteikšanos mācībām un projekta konkursa izsludināšanu būs iespējams uzzināt JSPA tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Kas ir digitālais darbs ar jaunatni?

Digitālais darbs ar jaunatni ir digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, veidojot un īstenojot aktivitātes, kas ir vērstas uz jauniešu, tas ir personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kompetenču attīstību, iniciatīvu atbalstu, iesaisti līdzdalībā un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī nodrošinot jauniešiem nepieciešamo informāciju.

Dalīties
Translate »