Jaunatnes gads ‘ierakumos’

Šis gads jaunatnes jomā ir bijis dinamisks. Vienlaikus tas ir bijis arī skaudrām emocijām un milzīga gandarījuma pilns, redzot to, kā kara trieciena izraisīto humāno katastrofu Eiropā un Latvijā palīdzēja risināt gan nevalstiskais sektors, tai skaitā jaunatnes jomas nevalstiskās organizācijas, gan brīvprātīgā darba veicēji – jaunieši. Jaunieši un nevalstiskās organizācijas ar entuziasmu iesaistījās un sniedza palīdzību bēgļiem, Ukrainas iedzīvotājiem un karavīriem, ļaujot mums visiem novērtēt to, ka jaunieši, neraugoties uz nacionalitāti un izcelsmi, spēj pašaizliedzīgi atbalstīt sabiedrību krīzes situācijās.

Atskatoties uz 2022. gada veikumu, jāsaka, ka šis gads bija pārmaiņu un jaunu iespēju gads.

Šis gads bija pirmais Eiropas Savienības vēsturē, kad tās centrā tiks izvirzīti Eiropas jaunieši. 2021. gada rudenī Eiropas Komisija pasludināja 2022. gadu par “Eiropas Jaunatnes gadu”. Šis priekšlikums apliecināja Eiropas apņemšanos nodrošināt jauniešiem plašākas un labākas nākotnes iespējas. Šī gada ietvaros gan Eiropā, gan Latvijā jauniešiem tika organizēti pasākumi un aktivitātes, tāpat arī paši jaunieši organizēja aktivitātes, lai veicinātu plašāku jauniešu līdzdalību, aktivitāti un informētību par jauniešu iespējām.

Atbalsts Ukraiņas bēgļiem

Vienlaikus jaunatnes jomā 2022. gadā tika strādāts, lai mazinātu kara izraisītās sekas un sniegtu atbalstu Ukrainas bēgļiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā tika organizēts atbalsts jaunatnes jomas pārstāvjiem darbā ar Ukrainas kara bēgļiem. Jaunatnes jomā iesaistītajiem tika arī organizēts 4 vebināru cikls “Jaunieši nemiera laikos” par karadarbības seku mazināšanu jauniešu vidū, tika organizēta solidaritātes projektu darbnīca 23 organizāciju pārstāvjiem, lai veicinātu projektu skaitu, kuru mērķis aktivitāšu ietvaros ir atbalsta sniegšana Ukrainas bēgļiem. Tāpat tika sniegtas konsultācijas organizācijām, kas mērķtiecīgi vēlas uzņemt brīvprātīgos no Ukrainas Latvijā, tādējādi sniedzot ilgtermiņa nodrošinājumu kara skartās teritorijas jauniešiem.

“Erasmus+” jaunatnes jomas un “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas

Būtiskas atbalsta mērķu sasniegšanai 2022. gadā bija Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes jomā un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas un finansējums. Projektu īstenotājiem 2022. gadā bija pieejams būtiski palielināts finansējums: programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas ietvaros palielinājums bija +13,7%, sasniedzot vairāk nekā 5,1 miljonus eiro. Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros palielinājums bija +12%, sasniedzot vairāk nekā 1,4 miljonus eiro. Eiropas programmu ietvaros vairāk nekā 60 jaunieši un jaunatnes darbinieki no Ukrainas tika iesaistīti neformālās izglītības aktivitātēs, tādējādi gūstot gan jaunas kompetences, gan iespēju tikties un sadarboties.

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas ietvaros būtiska 2022. gada aktualitāte bija jauns projektu veids “DiscoverEU iekļaušanas projekti” organizācijām, kas strādā ar iekļaujošām jauniešu grupām. Projekts sniedz iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kuriem ir 18 gadi, apceļot Eiropu, tā ietvaros – plānot ceļojumu, mācīties, gūt jaunas prasmes un pieredzi. 2022. gada pirmā “DiscoverEU iekļaušanas projektu” konkursa rezultātā tika apstiprināti trīs projekti, kuros plānots iesaistīt 57 jauniešus ar ierobežotām iespējām.

2022. gadā, pēc ilga pārtraukuma, ko bija izraisījusi Covid-19 pandēmija, tika turpināta arī “Erasmus+” jaunatnes jomas iniciatīva “DiscoverEU”. Iniciatīvas ietvaros 18 gadīgi jaunieši varēja saņemt iespēju ceļot pa Eiropu, iepazīstot tās kultūru un daudzveidību. Šī gada “DiscoverEU” iniciatīvas divu kārtu ietvaros 323 jaunieši no Latvijas saņēma biļetes sava ieplānotā Eiropas apceļošanas maršruta īstenošanai.

Jaunatnes politikas valsts programmas jaunumi

2022. gadā bija arī vairāki jaunumi Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā. Tās ietvaros 2022. gadā bija pieejams 1,3 miljonu finansējums jaunatnes jomā iesaistītajiem. Viena no aktualitātēm bija jau 2021. gadā pilotprojekta ietvaros aizsāktais darbs ar skolu pašpārvaldēm, kas īstenojās projektu konkursa “Kontakts” ietvaros, nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, kā arī stiprinot izglītojamo pašpārvaldes. Projektā piedalījās vairāk nekā 500 jauniešu no vairāk nekā 140 Latvijas izglītības iestādēm.

Tāpat 2022. gadā tika īstenota jauna papildu iespēja jomas pārstāvjiem – jaunatnes darbinieku izcilības programma, lai paaugstinātu darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences. Lai veicinātu jauniešu no Ukrainas iesaisti, viena no izcilības programmas apgūstamajām tēmām ir darbs ar jauniešiem ar kultūru atšķirībām. Savukārt Jaunatnes politikas valsts programmas īstenota projektu konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” ietvaros tika atbalstīts 31 projekts, tai skaitā 14 projekti, kuru aktivitātēs plānots iesaistīt jauniešus no Ukrainas.

Projekts “Proti un Dari!”

Būtiski, ka 2022. gadā projekta “PROTI UN DARI!” īstenošana tika pagarināta līdz 2023. gada decembrim. Šādi pašvaldības visā Latvijas teritorijā vēl līdz 2023. gada nogalei var “restartēt” jauniešus NEET situācijā (jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki), īstenojot jauniešu prasmju attīstīšanu un veicinot viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektā līdz 2022. gada oktobra beigām bija iesaistīti 444 jaunieši. 2022. gadā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tika attīstītas arī vismaz deviņu jauniešu – Ukrainas bēgļu – prasmes un veicināta viņu iesaiste izglītībā, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Sagaidot 2023. gadu, raugāmies jaunu iespēju virzienā. Eiropas Komisija 2023. gadu ir noteikusi par “Eiropas Prasmju gadu”, kura mērķis ir veicināt konkurētspēju, līdzdalību un talantu attīstību. 2023. gadā sagaidāms arī finansējuma palielinājums programmā “Erasmus+”, kas ļaus nodrošināt vēl plašākas iespējas jauniešiem un jaunatnes jomas pārstāvjiem. 2023. gadā ir plānoti arī citi jaunumi, par kuriem informēsim jau tuvākajā laikā. Kopumā turpināsim strādāt, lai veicinātu jaunatnes jomas attīstību, stiprinātu darbu ar jaunatni un veicinātu jauniešu līdzdalību.

 

Maija Kolberga, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu departamenta direktore, direktora p.i.

 

 

 

Dalīties
Translate »