Uzsākts projekts “TAD tālāk kopā!”

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Tērvetes un Auces novadu uzsāk projektu “TAD tālāk kopā!” (Nr.VP2020/1.2-16), projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta aktivitātes plānots īstenot no 07.12.2020. līdz 08.11.2021.

Projekta mērķis: Izstrādāt darba ar jaunatni modeli un pierādījumos balstītas rekomendācijas rīcības plānam jaunatnes politikas īstenošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā Dobeles novadā.

Galvenās aktivitātes:
1) darba ar jaunatni situācijas izpēte, kartēšana, pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu un dokumentu analīze;
2) kvantitatīva jauniešu socioloģiskā aptauja;
3) darba seminārs jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldībā darbā ar jaunatni iesaistītajām personām;
4) “Kafija ar politiķiem” jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās Dobelē, Tērvetē un Aucē;
5) neformālās izglītības apmācības jauniešiem sociālās iekļaušanas un līdzdalības veicināšanai;
6) noslēguma konference.

Projekta mērķa grupa: tiešā mērķa grupa – Dobeles, Auces, Tērvetes novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Netiešā mērķa grupa – darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti, institūcijas un lēmumu pieņēmēji Dobeles, Auces, Tērvetes novadā.

Projektā iesaistītie sadarbības partneri (pašvaldības, institūcijas, NVO u.c.): Tērvetes novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, Biedrības “Dobeles Jauniešu dome”, “JM Jumis”.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Projekta ietvaros tiks radīts pierādījumos balstīts darba ar jaunatni modelis un rekomendācijas rīcības plānam jaunatnes politikas īstenošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā Dobeles novadā. Pierādījumos balstītas jaunatnes politikas plānošana sekmēs mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros izstrādātā jauniešu kvantitatīvas anketēšanas pieeja tiks turpināta ilgtermiņā, periodiski veicot atkārtotu anketēšanu un vērtējot izmaiņas un darba ar jaunatni sekmīgumu. Projekts ietekmēs institūciju turpmāko sadarbību, stiprinot to un apzinoties, ka katrai institūcijai ir svarīga loma jaunatnes politikas īstenošanā. Projekta ietvaros visi kopā – Dobeles, Auces un Tērvetes novads, būs uzsākuši darba ar jaunatni plānošanu, domājot par jauno novadu un šajā procesā būs iesaistījušies gan dažādu institūciju pārstāvji, gan jaunieši. Jaunieši piedaloties projekta aktivitātēs būs apguvuši jaunas zināšanas un prasmes par līderību, komandas veidošanu, līdzdalību sadarbību un piederību, labāk pratīs izteikt savu viedokli un prezentēt sevi. Viss apgūtais sniegs ieguldījumu jauniešu izaugsmē, vēlmē būt aktīvākiem un līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā, kā arī būt sava novada patriotiem. Visi projekta rezultāti  būs pamats un ieguldījums  jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei jaunizveidotajā Dobeles novadā.

 

Projekta vadītāja
Inita Neimane
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
63720282

Dalīties
Translate »