Izsludināts projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2023

Lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2023. gada 12. maija plkst. 23.59.

Projektu konkursa mērķis un tiešā mērķa grupa

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmā 2023.-2025. gadam noteiktos uzdevumus Nr. 2.1., 2.2. un pasākumus Nr. 2.1.1., 2.2.2., kā arī sasniegtu rīcības virzienu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

  • kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;
  • kvantitatīvais rezultāts: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs – vismaz 240 jaunieši katrā projektā;

2. sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

  • kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, t.sk. skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;
  • kvantitatīvais rezultāts: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tai skaitā:

  1. jaunieši ar ierobežotām iespējām (t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši);
  2. jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs;
  3. projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni veicēji.

Konkursā pieejamais finansējums

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 35000 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro.

Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 26. jūnijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 12. maija plkst. 23:59. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Lūdzam neatlikt dokumentu sūtīšanu uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Lindu Gulbīnu (tālr.: 67358070, e-pasts: linda.gulbina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »