Izsludināts atklātais projektu konkurss jaunatnes organizāciju darbības atbalstam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu valsts mēroga jaunatnes organizācijām “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 22. marta plkst. 23.59. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 57 000 eiro gadā.

Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un aktivitāšu organizēšanai, lai nodrošinātu Jaunatnes politikas valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un to darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Jaunatnes organizāciju projektiem ir jābūt vērstiem uz šādu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu:

  1. sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību;
  2. veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā;
  3. attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;
  4. veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu;
  5. stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos;
  6. paaugstināt darbā ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem.

Projekta mērķa grupa un pieejamais finansējums

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, tai skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni veicēji.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 57 000,00 eiro gadā (2024. gada maksimāli pieejamais valsts budžeta finansējums viena projekta īstenošanai var tikt mainīts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam” vai citiem valsts budžetu reglamentējošiem ārējiem  normatīvajiem aktiem).

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 22. marta plkst. 23.59. Aicinām ņemt vērā, ka projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākajām ekspertēm: Elvīru Fiļu (tālr.: 67356282, e-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv) vai Lindu Gulbīnu (tālr.: 67358070, e-pasts: linda.gulbina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »