Izsludināts atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • darba ar jaunatni veicēji.

Būtiski! Viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu!

Projektu konkursā pieejamais finansējums

Atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 105000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro.

Iesniegšanas un īstenošanas termiņi

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 2. septembra plkst. 23:59. Pieteikumu iespējams nosūtīt kā elektronisku dokumentu uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz aģentūras elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 2. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim.

Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

  • vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, mācības, mācību vizītes, darba grupas, semināri, konferences, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.);
  • vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību pašvaldībā (piemēram, mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
  • attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. ar jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni un mobilais darbs ar jaunatni);
  • nodrošina projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu;
  • sekmē vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
  • nodrošina pašvaldību stratēģiju darbā ar jaunatni plānošanu, izstrādi un pilnveidi (piemēram, situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste u.c.);
  • nodrošina pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (piemēram, darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringi, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikums, citi aktuāli dokumenti un informācija ir pieejama projekta lapā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Dalīties
Translate »