Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2024.-2026. gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2024.-2026. gadam. Kopējais programmas budžets 2024. gadā paredzēts 1 332 278.00 eiro. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā. Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Par Jaunatnes politikas valsts programmā iekļauto

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam noteiktajam.

Pamatnostādnēs izvirzītais jaunatnes politikas mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Pamatnostādnēs 3. mērķis ir „Jauniešu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana” un definēti ir šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Tāpat uz jaunatni attiecas arī Pamatnostādņu 2. mērķis: „Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām” un definētais 4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC). Programmas finansējuma saņēmēji ir IZM, JSPA un VISC, kā arī atklātos projektu konkursos noteiktie projektu īstenotāji un pakalpojumu sniedzēji. Īstenojot programmā noteiktos pasākumus, projektu vai pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus. Kā partneri satura izstrādē vairākos pasākumos norādīta arī biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS), biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP), pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO).

Programma stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Programma un tās budžets

Ar Jaunatnes politikas valsts programmu 2024.-2026. gadam un tās budžetu aicinām iepazīties šeit:

Dalīties
Translate »