Jaunatnes darbinieki apgūst neformālās izglītības metodes

Viens no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu veidiem ir Jaunatnes darbinieku mobilitātes. To mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, izmantojot neformālās izglītības metodes. Tā ir iespēja organizēt seminārus, apmācību kursus, ēnošanas, studiju vizītes, kontaktu veidošanas seminārus…

Iedvesmai piedāvājam iepazīties ar šo divu projektu pieredzes stāstiem.

 

Give and Gain through Service Learning and Volunteering

Lai jaunatnes darbinieki savā ikdienas darbā drosmīgāk izmantotu neformālās izglītības metodes un papildinātu savas zināšanas, Ozolnieku novadā tika īstenots projekts “Give and Gain through Service Learning and Volunteering”. Plašāk par projektu stāsta biedrības “brivpratigais.lv” valdes priekšsēdētāja Dace Mauliņa.

 

Projekta mērķi
Apmācīt jaunatnes darbiniekus neformālās izglītības metožu pielietošanā;attīstīt prasmes un iemaņas komunikācijā, projektu vadībā, komandas veidošanā;  paaugstināt informētību par vietējo kopienu problēmām; apmācīt jaunatnes darbiniekus izstrādāt un īstenot “mācīšanās darbībā” (Service Learning, SL) projektus; noteikt pamatu turpmākai partneru sadarbībai SL jomā Eiropā, iedrošināt un atbalstīt partnerus, sniegt tiem konsultācijas SL apmācību izstrādāšanā vietējā kopienā; sniegt priekšstatu arī starpkultūru mācīšanās jautājumos; izplatīt informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un tās iespējām.

 

Idejas pirmssākumi
Projekta ideja radās sadarbībā ar citiem projekta partneriem un treneriem iepriekšējos kopējos pasākumos, neformāli diskutējot par brīvprātīgā darba tēmu un atšķirīgo situāciju dažādās valstīs. Partneriem veidojās kopējs redzējums par nepieciešamību apmācīt jaunatnes darbiniekus un dot iespēju gūt praktiskas iemaņas jauniešu brīvprātīgā darba projektu un SL projektu plānošanā un izstrādē, kā arī īstenošanā.

 

Spilgtākās atmiņas
Tās saistītas ar pašiem projekta dalībniekiem. Pateicoties projektam, bija iespēja vienkopus pulcēt jauniešus un jaunatnes darbiniekus – personības – katru ar tik atšķirīgu pieredzi, dzīvesstāstu un redzējumu, kas viennozīmīgi bija augsta pievienotā vērtība projektam. Vienlaikus projekta īstenošanas organizatoriskie jautājumi un ikdienišķās situācijas lika atcerēties kultūru atšķirību nozīmi un gūt svarīgas atziņas, kā arī vairot izpratni citam par citu. Ļoti spilgti atmiņā palikušas dalībnieku radošās prezentācijas un stāstījumi par praktiskā uzdevuma rezultātiem un procesu – kā gājis vietējā bērnudārzā, ceļot vigvamu, kā veicies sarunās ar Veselības takā satiktajiem vietējiem iedzīvotājiem, kā sekmējies iepazīt vietējo senioru dzīvi un kā veicies vidusskolā pielietot apgūtās neformālās metodes praksē.

 

Ieguvumi
Projekta ieviešana saliedējusi biedrības pārstāvjus un katram individuāli devusi iespēju augt gan profesionāli, gan iegūt vērtīgu sociālu pieredzi.
Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tā dalībnieki veica gan vietējās situācijas izpēti, uzrunājot un iztaujājot novada iedzīvotājus par viņu vēlmēm un iespējām iesaistīties novada kopienas aktivitātēs, gan apmeklēja vietējās organizācijas un iestādes, arī Ozolnieku novada iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkrēto projektu, bagātināties no starpkultūru dialoga.

 

Projekta norises vieta: Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija.
Projektā iesaistītās valstis: Bulgārija, Igaunija, Itālija, Latvija, Moldova, Polija, Rumānija.
Dalībnieku skaits: 24.

 

Growing up tolerance, destroying exclusion
Palielināt toleranci, samazināt atstumtību – tā pāris vārdos var raksturot svarīgāko projekta ideju un mērķi, kuru ar jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta starpniecību īstenoja organizācija “Youth Line”. Vairāk par projekta mērķiem un sasniegto stāsta organizācijas vadītāja Katerina Šepeliuka.

 

Projekta mērķi
Attīstīt un uzlabot jaunatnes darbinieku kompetences darbā ar jauniešiem, kuri ir sociāli atstumti vai diskreditēti. Projekta mērķis bija izstrādāt metodes, kā strādāt ar šiem jauniešiem, lai novērstu vai samazinātu viņu atstumtību.

 

Idejas pirmssākumi
Piedaloties projektā par pilsonības un atstumtības jautājumiem Armēnijā, dzima pašiem sava projekta ideja. Redzējām, ka temats par sociālo atstumtību ir aktuāls visā Eiropā, tādēļ kopā ar draugiem no Itālijas un projektu partneriem, sākām izstrādāt apmācību metodi, ar kuru dalāmies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no visas Eiropas.

 

Spilgtākās atmiņas
Viss projekts ir palicis spilgtā atmiņā. Tas ir neaizmirstams laiks, kad kopā ar partneriem strādājām 8 mēnešu garumā. Pati aktivitāte – apmācības – ilga astoņas dienas, un tā bija projekta pati labākā daļa. Projekta dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, gudri un darboties griboši.

 

Ieguvumi
Mani pašu šis projekts ļoti iedvesmoja. Jūtos daudz motivētāka turpināt radīt jaunus projektus. Tā ir pārsteidzoša sajūta – redzēt, ka īstenojam projektu nevis tikai īstenošanas dēļ, bet gan tādēļ, ka vēlējāmies sasniegt noderīgus rezultātus. Pēc projekta viens dalībnieks – poļu puisis, atgriežoties savā valstī, radīja neformālu grupu, ar kuru kopā jau īsteno savu projektu par sociālās iekļaušanas jautājumiem. Viņš man pastāstīja ka ideja viņam radusies, jau piedaloties šajā projektā.
Savukārt mūsu organizācija jūtas daudz pārliecinātāka un zinošāka, lai arī turpmāk sadarbotos ar Latviju starptautiskajos jaunatnes jomas projektos.

 

Projekta norises vieta: Liepāja, Latvija.
Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Rumānija, Turcija, Itālija, Čehija, Spānija, Grieķija, Polija, Bulgārija.
Dalībnieku skaits: 32.

 

Stāstus apkopoja Kintija Bulava, JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente

Dalīties
Translate »