7 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”. 2017. gadā šī projekta ietvaros atbalsts tika sniegts citām septiņām Latvijas pašvaldībām – Auces novadam, Brocēnu novadam, Dundagas novadam, Kocēnu novadam, Limbažu novadam, Saulkrastu novadam un Valmieras pilsētai.

Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.

Šogad projektā iesaistīto pašvaldības pārstāvju atziņas pēc pirmajām apmācībām

Beverīnas novads
“Lielākie ieguvumi pēc apmācībām: iedvesma, jaunas idejas, pārliecība, ka lielāko daļu ideju tiešām var realizēt! Tajā pašā laikā ir atrasts arī fokuss, uz ko ir jāstrādā vispirms, kas varētu būt arī katalizators pārējo ideju realizācijai. Mūsu gadījumā tā ir komunikācijas uzlabošana ar mūsu novada jauniešiem,” pirmajās pārdomās pēc apmācībām dalās Ilze Ozola, Beverīnas novada jaunatnes lietu speciāliste. Beverīnas novads šajā ilgtermiņa projektā vēlējās iesaistīties, jo jaunatnes joma līdz šim darbojusies: “kā “klibs zirgs”, kaut arī Beverīnas novada pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi jaunatnes jomu. Ir izveidoti divi jauniešu centri, piešķirts budžets, vienmēr arī bijusi ieplānota darba vieta jaunatnes lietu speciālistam. Iesaistoties projektā, vēlamies uzzināt, kā uzlabot darbu ar jauniešiem. Jaunieši ir mūsu nākotne. Apzināmies – cik daudz viņos ieguldīsim, tāda arī būs mūsu nākotne,” teic I. Ozola.

Jēkabpils novads
“Ir kļuvis skaidrs, ka situācija pašvaldībās ir ļoti dažāda, taču ir arī kopīgas problēmas. Šī nedēļa apmācībās bijusi radošām pārdomām bagāta. Pateicoties apmācībām, esam jau izvirzījuši konkrētus mērķus, ko vēlamies sasniegt, un laiks spert pirmos soļus to virzienā. Liels prieks par satiktajiem projekta partneriem un apmācību vadītājiem. Jūtams liels atbalsts. Arī piesaistītā eksperta sniegtā informācija bija ļoti noderīga, ne tikai darbam ar jaunatni. Jācer, ka projektā uzsākto ceļu izdosies veiksmīgi arī turpināt,” uzreiz pēc apmācībām pirmajos iespaidos dalās Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speciālists. Arī viņa kolēģe Jurgita Bareika, Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciāliste, piekrīt, ka šīs apmācības bijušas: “Lielisks tīklošanās pasākums un aizsākums savstarpējai sadarbībai arī turpmāk.”
Jēkabpils pašvaldības mērķis dalībai projektā ir veicināt darba ar jaunatni kvalitātes uzlabošanu Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros pašvaldība ir izvirzījusi divas prioritātes: mobilu un efektīvu darbu ar jaunatni visa Jēkabpils novada teritorijā, kā arī jauniešiem saistoša piedāvājuma izstrāde un ieviešana. “No projekta mēs sagaidām atbalstu no dažādu jomu speciālistiem, reālu un konstruktīvu skatījumu no malas, pieredzes apmaiņu ar citiem Latvijas novadiem par to, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni tajos,” atzīst J. Bareika. “Jaunatnes lietu speciālista amats Jēkabpils novadā ieviests salīdzinoši nesen, tādēļ šī ir lieliska iespēja smelties iedvesmu jau konkrēta rīcības plāna izstrādei, kā arī saņemt vērtīgus padomus no projekta partneriem,” pauž K. Sēlis.

Salacgrīvas novads
“Ir neizsakāms gandarījums, ka esam to septiņu pašvaldību skaitā, kurās norisināsies projekta “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībā” aktivitātes. Pirmajās apmācībās esam uzzinājuši esošās situācijas darbā ar jaunatni novados, definējuši aktuālās jomas, kā arī profesionālu ekspertu un mentora vadībā izstrādājuši darba plānu. Vērtīgi bija iepazīties ar citu pašvaldību labās prakses piemēriem, iepazīties ar savas jomas profesionāliem speciālistiem un nodibināt kontaktus, kas palīdzēs veidot kopīgu sadarbību,” pirmajos iespaidos pēc apmācībām dalās Liene Eglīte, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” vadītāja.
Salacgrīvas novada pašvaldība šajā projektā iesaistījās, jo vēlējās uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt un nodrošināt saskaņotu darbību jaunatnes politikas īstenošanā, īstenot plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu Salacgrīvas novadā. “Salacgrīvas novada jaunatnes politikas attīstības programma 2010. – 2014. gadam” statuss beidzies jau 2014. gadā. Pašreiz atsevišķas sadaļas par darbu ar jaunatni integrētas pašvaldības attīstības programmā “Salacgrīvas novada attīstības programma 2015. – 2021”. Saskatām nepieciešamību veikt darba ar jaunatni izvērtējumu pašvaldībā, uz kuru pamatojoties, izstrādāt rīcības virzienus darba ar jaunatni attīstīšanai. Lai uzlabotu darbu ar jaunatni visā novadā vienmērīgi un veicinātu regulāru informācijas apmaiņu, nepieciešams izveidot novadu aptverošu sistēmu sadarbībai ar jauniešiem (katrā pagastā vai lielākā apdzīvotā vietā apzināt koordinatoru sadarbībai). Gan augstākminētajos jautājumos, gan citās jomās, kuras esam izvirzījuši kā pilnveidojamas novadā, piemēram, brīvprātīgā darba sistēmas izveide, finansējuma piesaiste izsludinātajos projektu konkursos Jaunatnes politikas valsts programmā un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kurus Latvijā administrē JSPA, ļoti būtiska būtu jaunatnes jomas ekspertu konsultācijas un vadība pozitīvu pārmaiņu veicināšanai,” pozitīvajos ieguvumos, kurus saskata piedaloties šajā ilgtermiņa projektā, dalās L. Eglīte.

Valkas novads
“Apmācības deva iespēju paskatīties, kā darbs ar jaunatni tiek veikts citās pašvaldībās. Pārsteidzoši – it kā visi darām vienu darbu, bet katra pašvaldība ir atradusi kādu sev īpašu un vienlaikus arī atšķirīgu veidu un metodes, kā to īstenot. JSPA organizētās apmācības man deva iespēju paskatīties uz savu darbu no malas – saprast, kas ir tas, kas jāmaina, kas jāuzlabo vai jāievieš, kā arī ieguvu ļoti lielu iedvesmas devu iet un darīt,” stāsta Romina Meļņika, Valkas novada jaunatnes lietu speciāliste.
Valkas novada speciālistes – R. Meļņika un Baiba Čapiņa, jaunatnes brīvā laika organizatore Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā – uzskata, ka dalība šajā stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projektā dod iespēju sakārtot jaunatnes jomu pašvaldībā, ne vien ceļot darba kvalitāti, bet arī vairojot sapratni par darba ar jaunatni nozīmi un nepieciešamību lēmumu pieņēmēju un sabiedrības acīs.

Vecumnieku novads
“Ļoti vērtīgi bija redzēt un dzirdēt citu pašvaldību pieredzi, apmācību laikā apmācību vadītājas motivēja iesaistīt savā grupā pašvaldības deputātu, kas arī izdevās. Lai gan jauniešu aptauju jau novadā esam veikuši, tomēr nodarbības par pētījumu veikšanu noderēs nākotnē. Vislielākais ieguvums ir kontaktu tīkls, kuru ieguvu un caur kuru varu sazināties un sadarboties ar visiem projekta dalībniekiem, kuriem ir dažāda pieredze darbā ar jaunatni,” pēc pirmajām projekta apmācībām iespaidos dalās Andris Kāposts, biedrības “Jaunatne smaidam” Vecumnieku novada jaunatnes darbinieks.
Vecumnieku novadā pašvaldība jau otro gadu darbu ar jaunatni deleģē biedrībai “Jaunatne smaidam”. “Darbs ar jaunatni deleģējuma līguma ietvaros ir sevišķi sarežģīts un savdabīgs, tādēļ pašvaldība un biedrība saprata, ka dalība JSPA īstenotajā projektā palīdzētu nostiprināt darba ar jaunatni prioritātes, kā arī paplašināt biedrības un pašvaldības izpratni par darbu ar jaunatni,” stāsta A. Kāposts.

Viļānu novads
“Balstoties uz semināra laikā iegūto informāciju un zināšanām, kā arī citu pašvaldību pieredzes stāstiem, esam apzinājušas esošo situāciju darbā ar jaunatni Viļānu novada pašvaldībā, noteikušas prioritātes un definējušas veicamos uzdevumus turpmākai darbībai projektā. Apmācību laikā esam guvušas arī jaunus kontaktus lokālu sadarbību īstenošanai. Paredzam, ka tie būs ļoti noderīgi turpmākajā darbā,” pirmajos iespaidos pēc pirmajām projekta ietvaros JSPA organizētajām apmācībām dalās Viļānu novada speciālistes: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Izglītības un kultūras lietu speciāliste Inga Morozova, projektu vadītāja Karmena Kotāne. Ekspertes atzīst, ka Viļānu novada pašvaldībā nav attīstīts darbs ar jauniešiem, kā arī nav jaunatnes lietu speciālista. Tādēļ, iesaistoties šajā projektā, pašvaldība ir apņēmusies panākt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pašvaldības darbā.

Dalīties
Translate »