Tiešsaistes informatīvo pasākumu “Iespējas organizācijām” un “Iespējas jauniešiem” jautājumu un atbilžu apkopojums

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2024. gada 9. un 10. janvārī organizēja informatīvus tiešsaistes pasākumus organizācijām un jauniešiem, lai informētu par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām. To laikā tika uzdoti dažādi interesentu jautājumi, uz kuriem laika ierobežojuma dēļ pasākumā nebija iespējams atbildēt. Esam sagatavojuši uzdoto jautājumu un to atbilžu apkopojumu. Tie apskatāmi arī pie katra konkrētā projektu veida tīmekļvietnē jaunatne.gov.lv.

Sadarbības partnerības

1) Vai maza mēroga partnerības projekta pieteikuma sagatavošanā tiek iesaistīti visi partneri, vai visu var paveikt tikai iesniedzējs?

Atbilde: Projekta veids ir vērsts uz partnerību veidošanu un organizāciju kapacitātes stiprināšanu, tāpēc projekta pieteikuma sagatavošanā tiek iesaistīti visi partneri.

2) Vai par piešķirto finansējumu maza mēroga partnerību projektā ir jāatskaitās par katru eiro?

Atbilde: Projektu veida finansēšanas princips paredz, ka pēc tā īstenošanas koordinators iesniedz saturisko atskaiti, tomēr visiem finansējuma izlietojuma apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem 5 gadus pēc projekta beigu datuma, jo varbūt nepieciešamība tos uzrādīt papildu pārbaužu gadījumā.

3) Kā sadala budžetu starp projektā iesaistītajiem partneriem?

Atbilde: Projekta budžetu starp partneriem sadala atbilstoši pienākumiem un atbildībām. Tomēr jāatceras, ka visi partneri aktīvi un līdzvērtīgi iesaistās visu projekta posmu ieviešanā.

4) Vai 10 projektu ierobežojums atteicās uz programmu “Erasmus+” kopumā vai uz konkrētu projektu veidu?

Atbilde: Programmas “Erasmus+” vadlīnijas nosaka dažādu ierobežojumu skaitu katram projektu veidam atsevišķi. Ierobežojums vienā projektu konkursā iesniegti 10 projekti (gan kā partnerim, gan iesniedzējam) attiecās uz Maza mēroga partnerībām atsevišķi un Sadarbības partnerībā atsevišķi. Jāņem vērā, ka ierobežojums netiek attiecināts uz augstākās izglītības jomu.

Solidaritātes projekti

1) Ja iesniegšanas brīdī jaunietim no grupas vēl nav 30 gadi, bet projekta īstenošanas laikā paliek 30, vai šis jaunietis drīkst darboties grupā?

Atbilde: Jā, šāds jaunietis drīkst darboties grupā. Jaunietim nedrīkst būt vairāk kā 30 gadu solidaritātes projekta uzsākšanas brīdī.

2) Kāds ir pašas aktivitātes ilgums?

Atbilde: Projekta kopējais ilgums var būt no 2 līdz 12 (pilniem) mēnešiem. Tas nozīmē, ka paredzētās aktivitātes varbūt jebkādā garumā tik ilgi, kamēr tās iekļaujas kopējajā projekta ilgumā. Pagātnē īstenoti visdažādākie projekti – gan tādi, kur galvenā aktivitāte norisinās pāris dienas, gan tādi kur tā turpinās visa projekta gaitā. Solidaritātes projektu kontekstā, piemēram, arī plānošana, apmācības un rezultātu izplatīšana tiek skaitītas kā aktivitātes, kas nozīmē to, ka katrā projektā tiek īstenotas vairākas aktivitātes visā projekta norises laikā.

Jaunatnes līdzdalības projekti

1) Kā aizpildīt tiesību subjekta veidlapas?

Atbilde: Veidlapā jāaizpilda visa prasītā informācija, kā tā ir norādīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un jāparaksta organizācijas likumiskajam pārstāvim, atzīmējot datumu un paraksta atšifrējumu. Juridiskās vienības ID veidlapas pieejamas JSPA tīmekļvietnē: NVO sektoram šeit un pašvaldībām un valsts/pašvaldību iestādēm – šeit.

2) Kā aizpildīt finanšu datu veidlapas?

Atbilde: Veidlapā jāaizpilda visa prasītā informācija. Uz veidlapas nepieciešams bankas zīmogs un tās pārstāvja paraksts vai arī veidlapai jāpievieno bankas konta izraksts, kas satur informāciju, kas norādīta iepriekš veidlapā kā “KONTA NOSAUKUMS”, “IBAN/KONTA NUMURS” un “BANKAS NOSAUKUMS”. Konta īpašnieka paraksts un datums ir OBLIGĀTS visos gadījumos.

3) Cik vēlu var izstrādāt projekta logotipu? Vai tas ir jāiekļauj projekta iesnieguma anketā?

Atbilde: Nav tādas prasības izveidot logotipu, tāpēc, ja izlemjat tādu veidot, tad nav būtiski vai izveidojat to projekta pieteikuma sagatavošanas laikā vai jau uzsākot projektu. Logotipa izveidošana, protams, pozitīvi papildinās projekta redzamības un rezultātu izplatīšanas pasākumus.

4) Vai izglītības iestādes var iesniegt projektus?

Atbilde: Jā, valsts un pašvaldību iestādes arī var iesniegt projektus.

5) Kā iegūt OID kodu izglītības iestādei?

Atbilde: Jāreģistrē iestāde vienotajā ES programmu vienotā tiešsaistes platformā, vispirms pārbaudot vai iestāde jau iepriekš nav reģistrēta. Jāpievērš uzmanība, lai iestāde ir atsevišķi reģistrēta ar savu reģistrācijas numuru, ko var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Instrukcija, kā izveidot OID kodu atrodas šeit.

6) Cik atbalsta personas var būt vienā projektā? Vai vienai personai var būt vairākas atbalsta personas lomas? Piemēram, viena loma projektu vadībā, otra loma: komunikācijā?

Atbilde: Jāņem vērā, ka papildus finansējums atbalsta personai attiecas tikai uz projektiem, kurus iesniedz neformāla jauniešu grupa. Nav ierobežots tas, cik atbalsta personas var būt iesaistītas projektā. Visas projektā iesaistītās atbalsta personām kopā tiek piešķirtas 12 pilnas darba dienas (8h) un par katru pilnu darba dienu piešķirts finansējums 137 eiro. Projektiem, kuros nav papildu finansējums atbalsta personai, tās izmaksas var segt no projekta vadības izmaksām.

Brīvprātīgais darbs

1) Vai brīvprātīgajam ir jābūt jau priekšzināšanām attiecīgajā tēmā vai arī uz vietas uzņemošajā organizācijā ir profesionāļi, kas veic apmācības, lai zinātu, kā pareizi veikt uzdevumu?

Atbilde: Lai piedalītos brīvprātīgajā darbā iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet svarīga brīvprātīgā vēlme mācīties un iniciatīva apgūt nepieciešamās prasmes. Ne visām uzņemošajām organizācijām būs profesionāļi, kas var apmācīt, bet tās var nodrošināt droši vidi, kur šīs prasmes var apgūt.

Jauniešu apmaiņas projekti

1) Vai ir ierobežojošs iesniegto projektu skaits vienā uzsaukumā vienai organizācijai?

Atbilde: Ar vienu OID drīkst iesniegt piecus jauniešu apmaiņas projektus (kopskaitā gan kā iesniedzējorganizācija, gan kā partneris).

2) Vai attiecināmās izmaksās ir akceptējama dalības maksa starptautiskos jauniešu tīklos? (piemēram, ikgadējā dalības vai biedru organizācijas dalības maksa)

Atbilde: Nē, šāda dalības maksa no projekta līdzekļiem nav attiecināma.

Tiešsaistes pasākumu ieraksti

Tāpat informējam, ka JSPA Youtube kanālā pieejami abu pasākumu ieraksti: “Iespējas organizācijām” un “Iespējas jauniešiem

 

Dalīties
Translate »