No STEM uz STREAM! | “Erasmus+” sadarbības partnerības projekta pieredzes stāsts

Jau daudzus gadus ārpus formālās izglītības iestādēm tiek īstenotas dažādas iniciatīvas, kas raisa jauniešos interesi par zinātnes, tehnikas, inženierzinātņu un matemātikas priekšmetiem un attīsta STEM kompetences jaunos veidos. Viena no šādām iniciatīvām ir arī “Erasmus+” līdzfinansētais sadarbības partnerības projekts “STREAMpreneur”. Tas apvieno partnerus no piecām Eiropas valstīm: Latvijas, Vācijas, Kipras, Dānijas un Itālijas.

Konceptuāli projektā ir izmantots ASV radītais termins “STEAM” (S-science, T-technology, E-engineering, A-art, M–math), projekta nosaukumā vēl iekļaujot “R” – research un “preneur” – uzņēmējs, tādējādi uzsverot inovācijai raksturīgos pētniecības un uzņēmējdarbības prasmes. Saikne starp STEAM izglītību un uzņēmējdarbību veidojas arī ar digitālajām, IKT un finanšu starpnozaru prasmēm.

Par projektu “STREAMpreneur”

Projekts “STREAMpreneur” pievēršas ārpusskolas neformālās izglītības darbam ar jauniešiem neatkarīgi no sociālās vides apstākļiem. Projekta galvenais mērķis ir ieinteresēt pedagogus un palīdzēt viņiem apgūt STREAM metodes un pasniegt tās jauniešiem netradicionālā, inovatīvā veidā. STREAM pieejas virsmērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības, digitālās prasmes, rast inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus esošos un turpmāko dzīves situāciju un problēmu risināšanai. Ieviešot STREAM pieeju, jaunieši tiek mudināti eksperimentēt, izmantot iztēli un radošumu, rast jaunas saiknes starp idejām, jauniem domu un darbu pavērsieniem, pievēršot uzmanību starpkulturālai izglītībai un komunikācijai. Lai mūsdienu jaunieši būtu sekmīgi un spētu dot pienesumu sabiedrībai, ir svarīgi veiksmīgāk iekļaut STREAM un uzņēmējdarbības kompetences izglītības procesos darbā ar skolēniem un studentiem.

Projektā iegūtie rezultāti

Visi projekta partneri veica STEM-STEAM-STREAM pieejas attīstības izpēti vairākās valstīs. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izveidots vērtīgs apkopojuma materiāls jaunatnes darbiniekiem “STREAM uzņēmējdarbības pieejas ieviešana darbā ar jaunatni. Vadlīnijas jaunatnes darbiniekiem”. Tās pieejamas latviešu, angļu, vācu, grieķu, itāļu un dāņu valodās projekta tīmekļa vietnē. Projekta dalībnieku kopīgajā sapulcē tika prezentēti vairāku valstu veiksmīgie piemēri, kuros izmantota STREAM pieeja. Viena no spilgtākajām sociālajām iniciatīvām – Termokiss (Kosova, Pristina) – sociāls centrs “Termokiss”, kas izvietots pamestā ēkā. Pateicoties jauniešu kopienas iniciatīvai, ēka tika atjaunota un šobrīd tajā norisinās virkne aktivitāšu – dažādi mūzikas pasākumi, izglītojošas darbnīcas u. tml. Sociālā iniciatīva veicina savstarpējo palīdzību un sadarbību, balstoties uz STREAM koncepciju.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvji ir gandarīti par iespēju realizēt šādu pētniecībā balstītu starpdisciplināru “STREAMpreneur” projektu un iegūtās vērtīgās zināšanas izmantos turpmākajā darbā ar jauniešiem un pedagogiem.

Pieredzes stāsta autori: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvji

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība

Dalīties
Translate »