Mācīties caur kustību

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskā partnerība inovāciju atbalstam ar nosaukumu ”Embodied Change” bija viens no biedrības ”Piepildīto sapņu istaba” 2019. gada lielākajiem izaicinājumiem. Šīs partnerības galvenais mērķis ir veicināt jaunatnes un izglītības jomā strādājošo izpratni par ķermeņa un kustības nozīmi un lomu mācīšanās procesā, radīt viņiem iespējas attīstīt savas kompetences un izstrādāt jaunus mācīšanās rīkus, kas būtu balstīti darbā ar ķermeni un kustību. Projektu īstenojām kopā ar partneriem no Francijas un Itālijas, un tā dažādos pasākumos, gan starptautiskajos, gan vietējos, tika iesaistīti vairāk nekā 250 cilvēki klātienē un vairāk nekā 1000 cilvēki tiešsaistes mācībās.

 

Mazliet vēstures

Šīs partnerības pirmsākumi ir meklējami vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kad aktīvi bijām iesaistīti dažādu mācību par uzņēmīgumu un iniciatīvu vadīšanā. Strādājot ar jauniešu grupām, novērojām, ka, lai arī dalībnieki ļoti augstu novērtēja mācību pieredzi, tikai retais dalībnieks pēc mācībām tiešām uzņēmās uzsākt kaut ko jaunu. Tas lika rakties dziļāk un pētīt, kas tad ir tās attieksmes un domāšanas veids, pateicoties kam cilvēki uzņemas risku un uzdrošinās sākt biznesu, sociālus projektus vai veikt kādas lielas pārmaiņas savā dzīvē.

Arī paši sevī, protams, esam novērojuši, ka tas vien, ka mums ir lieliskas zināšanas, piemēram, par līderību vai komunikāciju, nebūt nepadara mūs par izciliem līderiem vai komunikatoriem. Cilvēkam ir tendence zināt, kā ir darīt labāk, bet rīkoties, kā nu kuru reizi sanāk. Tādējādi sākām meklēt efektīvākas izglītojošās pieejas, tostarp sākām lasīt par somatiku un darbā ar ķermeni un kustību balstītu mācīšanos. Intereses vadīti sākām apmeklēt dažādas mācības un paši eksperimentēt, kā un ar kādiem rezultātiem varam dažādas ķermeņa un kustību prakses izmantot, lai mācītos par tādām tēmām kā radošums, uzņēmīgums, līderība un miera izglītība. Rezultāti bija ļoti labi. Pēc mācībām, kas ietvēra galvenokārt darbā ar ķermeni un kustību balstītas metodes, novērojām, ka vairāk dalībnieku uzsāk labas pārmaiņas gan savā dzīvē, gan ir vairāk motivēti iniciēt vai iesaistīties sabiedriska labuma aktivitātēs.

Vēsturiski Eiropas kultūrā ķermenis un prāts ir uzskatīti par pretstatiem. Tipiskā skolā skolēnu ķermeņi tiek dažādos veidos ierobežoti, disciplinēti vai vienkārši ignorēti, kā rezultātā arī daudzi pieaugušie turpina apspiest vai ignorēt savas emocijas un ķermeniskās vajadzības. Arī veselība paliek otrajā plānā. Tajā pašā laikā jauniešiem viss par un ap ķermeni taču ir tik svarīga tēma, cenšoties saprast sevi, sasniegt mediju radītos skaistuma un spēka ideālus, rast atzinību un pieņemšanu no savu vienaudžu puses. Būtu ļoti svarīgi skolās, jauniešu centros un organizācijās radīt drošu vidi un iespēju jauniešiem atklāti runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar viņu ķermeni, tostarp ķermeņa pieņemšanu un pozitīvu attieksmi pret savu un citu cilvēku ķermeņiem, lai kādu formu un krāsu tie arī nebūtu. Šādas sarunas plus darbā ar ķermeni un kustību balstītas aktivitātes dotu iespēju izzināt un pieredzēt, ka ķermenis var būt radošuma, prieka, zināšanu un personiskā spēka, nevis vien problēmu avots.

 

Ķermenis un uzņēmīgums

Projekta ”Embodied Change” ietvaros mēs īpašu uzmanību vērsām uz to, kā darbā ar ķermeni un kustību balstīta mācīšanās var palīdzēt attīstīt tādas kompetences kā pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kā arī sociālās un pilsoniskās prasmes.

Ja paskatāmies uz šīm kompetencēm tuvāk, tad sociālās un pilsoniskās prasmes ietver izpratni par dzimumu līdztiesību, komunikācijas prasmes, empātiju, iecietību, sadarbības, pašpārliecības un integritātes attieksmi, līdzdalību, solidaritāti, izpratni par daudzveidību un vienlīdzību, kā arī vairākus citus elementus. Visas minētās zināšanas, prasmes un attieksmes ir iespējams attīstīt ar dažādu ķermeņa un kustību prakšu palīdzību, piemēram, sadarbības un komunikācijas prasmju attīstīšanai šī projekta laikā īstenotajās mācībās izmantojām akrobātisko jogu, kas prasa ciešu sadarbību un nepārtrauktu komunikāciju partneru starpā, rosina mācīties uzticēties un pārvarēt bailes, apzināties, ka vari izdarīt vairāk, nekā šķiet. Darbā ar ķermeni balstītas aktivitātes ir arī lielisks veids, kā mācīties empātiju, jo tās palīdz labāk saprast sevi un savas emocijas un vajadzības un līdz ar to arī otru cilvēku. Ir daudzi kustību uzdevumi pāros un grupā, kas prasa vienam otrā klausīties un rīkoties kā vienam veselumam. Turklāt ķermenis nemelo. Un tāpēc darbā ar ķermeni un kustību balstītās aktivitātēs parasti esam autentiskāki un patiesāki, tādējādi mācoties integritāti.

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība savukārt ietver radošumu, inovāciju un riska uzņemšanos, savu resursu, stipro un vājo pušu apzināšanos, prasmi uzņemties līdera lomu un deleģēt, kā arī spēju plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu mērķi. Ir izpētīts, ka sērijveida uzņēmējus raksturo līdzīgs domāšanas veids, kas ietver spēju sadzīvot ar neskaidrību un pārmaiņām, kā arī radīt kaut ko šeit un tagad, izmantojot pieejamos resursus, pat, ja nekādu resursu īsti nav. Arī šo visu var attīstīt ar kustību aktivitāšu palīdzību, piemēram, dalība kontaktimprovizācijas un improvizācijas teātra aktivitātēs attīsta spēju sadzīvot ar neskaidrību, kombinēt dažādus elementus, tādējādi attīstot jaunas idejas, apvienot idejas un attīstīt citu cilvēku ierosinātās idejas, tā vietā, lai tās noraidītu kā neiespējamas vai nederīgas, arī uzņemties dažādus riskus, tostarp risku kāpt uz skatuves, nezinot, kas notiks. Darbs ar ķermeni un kustību, protams, ir arī lielisks veids, lai iepazītu sevi, saprastu savas reakcijas, emocijas un tendences dažādās izaicinošās situācijās, un mācītos, mainot ķermeņa reakcijas, grūtību un stresa brīžos rīkotos efektīvāk. Tieši dažādās kustību aktivitātēs nereti atklājam potenciālu un iekšējos resursus, par kuru esamību pat nenojautām.

Darbā ar ķermeni balstīts mācību process sniedz daudzus papildu ieguvumus neatkarīgi no mācīšanās mērķiem. To starpā ir emocionālās un fiziskās veselības veicināšana, ciešāka saikne ar sevi un citiem, lielāka sava ķermeņa pieņemšana un novērtēšana. Esam novērojuši, ka šāda veida darbs palielina arī piederības sajūtu un rūpes par vidi un savu kopienu. Viena no lielākajām šīs pieejas priekšrocībām – darbs ar ķermeni un kustību ļauj mums praktizēt prasmes, attīstīt sevī īpašības, pieredzēt tādus rīcības veidus, par kuriem citādi mēs varētu tikai domāt un runāt vai sapņot. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis mācīšanās veids ir tik efektīvs.

 

Rezultāti

Partnerības ietvaros notika divi starptautiski mācību kursi, viens starptautisks rezultātu izplatīšanas pasākumus un vairāk nekā desmit vietēji pasākumi. Pētījām arī dažādus literatūras resursus, citu organizāciju darbu, intervējām ekspertus, un visa šī darba rezultāti materializējās jaunā mācīšanās rīkā – ”Embodied Change: Toolkit for Educators” – kas ietver sešu veidu kārtis darbam ar ķermeni un iztēli. Tapa arī tiešsaistes ievadkurss par darbā ar ķermeni un kustību balstītu mācīšanos.

Lai saņemtu informāciju par citiem vērtīgiem resursiem un mācīšanās iespējām, aicinām sekot projekta Facebook lapai Embodied Change (https://www.facebook.com/embodiedchange/ ). Tiešsaistes kursu jebkurā laikā un bez maksas var apmeklēt šeit (https://www.udemy.com/embodiedchange), savukārt rīka ”Embodied Change: Toolkit for Educators” digitālā versija un citi materiāli ir pieejami projekta interneta vietnē (https://www.embodiedchange.net/).

 

Dažas atziņas

Stratēģiskās partnerības ir lielisks projektu veids, kas dod iespēju ilgstoši un padziļināti pētīt un attīstīt vienu tēmu, tāpēc esam ļoti pateicīgi par saņemto atbalstu mūsu darbam. Tas ir daudz devis gan organizāciju attīstībai, gan mūsu pašu profesionālajai izaugsmei kā mācību vadītājiem, turklāt mums bija iespēja izmēģināt savus spēkus vairākās mums pavisam jaunās aktivitātēs. Kādas ir dažas mūsu atziņas projekta noslēgumā?

 

Tiešsaistes kursu izstrāde ir vērtīga iespēja organizācijām. Kā minēts viens no projekta rezultātiem bija tiešsaistes kurss. Mums tā bija pirmā reize šādu kursu veidošanā, taču mums par lielu pārsteigumu mēneša laikā pēc publicēšanas kursam bija reģistrējušies vairāk nekā 1000 dalībnieku no visas pasaules. Tas ļauj secināt, ka mācīšanās tiešsaistē ir atradusi vietu daudzu cilvēku ikdienā, un tiešsaistes kursi ir tiešām lielisks veids, kā sasniegt plašu auditoriju un nodrošināt mācīšanās iespējas tiem, kas kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties klātienes mācībās. Lai arī mācībām klātienē noteikti ir liela pievienotā emocionālā un sadarbības vērtība, kuru ar interneta rīkiem nevar nodrošināt, mūsuprāt, ikvienai organizācijai ir vērts pārdomāt, kā tiešsaistes mācīšanās iespējas radoši izmantot, lai piedāvātu dažādas iespējas savām mērķa grupām, papildinātu savus ienākumus un arī palielinātu dažādu ar ”Erasmus+” atbalstu īstenotu aktivitāšu redzamību un ietekmi.

Darbā ar ķermeni un kustību balstīta mācīšanās kļūst arvien populārāka, bet… Eiropā ir gana daudz mācību vadītāju un jaunatnes darbinieku, kas izmanto dažādas ķermeņa prakses savā darbā, tāpat pēdējo gadu laikā noteikti ir pieaudzis dažādu starptautisko mācību kursu skaits, kurās darbs ar ķermeni ir viena no galvenajām tēmām vai metodēm. Diemžēl ne vienmēr tiek rūpīgi izsvērti riski. Pieskaroties ķermenim, mēs pieskaramies arī cilvēka dvēselei, jo ķermenis ir kā cietais disks, kurā tiek ierakstītas un uzglabātas visas mūsu pagātnes pieredzes, tostarp tās, kuras ir grūti un nepatīkami atcerēties. Tāpēc darbs ar ķermeni un kustību prasa lielu atbildību. Parasti šāda veida aktivitātēs dalībnieki ir viegli ievainojami, un nav tik vienkārši pārliecināties par to, ka tuvumā nav kāds, kurš viņu atvērtību izmantos ļaunprātīgi. Dažkārt aktivitātes tiek vadītas tādā veidā, kas veicina tikai lielāku dalībnieku atsvešināšanos no sava ķermeņa vai nepatiku pret sevi un neticību sev, dažreiz tiek pārkāptas ētikas robežas. Līdz ar to tiešsaistes kursā īpaši daudz runājam par riskiem, kas saistīti ar dažādām ķermeņa aktivitātēm, kā arī par drošas mācīšanās vides radīšanu.

Ilgtermiņa projektos partnerība ir svarīgāka par visu citu. Ir vērts atkal un atkal uzsvērt, ka stratēģiskās partnerības projektos panākumi vislielākajā mērā ir atkarīgi no partneru iesaistes, motivācijas un sadarbības. Ir ļoti būtiski partnerus iesaistīt projekta dizaina veidošanā, rakstot finansējuma pieteikumu. Organizācijas dažkārt to nedara. Ja nav pārliecības par savu partneru vērtībām, attieksmi un vēlēšanos strādāt projektā tādā veidā, it kā viņi paši būtu šo projektu iesnieguši, tad labāk pagaidīt, līdz īstie partneri ir atrasti. Tāpat kā mīlestībā.

Inese Priedīte
Neformālās izglītības mācību vadītāja
Foto:@that.butterflies.feeling

Dalīties
Translate »