Līdz 28.01.2022 aicinām pieteikties darbnīcai par Sadarbības partnerības projektu veidošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 28.01.2022 aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties klātienes projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Sadarbības partnerības projektu veidošanu. Darbnīca notiks no 09.02.2022 līdz 11.02.2022.

Sadarbības partnerības projekti

Tā palīdzēs dalībniekiem veiksmīgi izstrādāt un sagatavot Sadarbības partnerības projektu pieteikumu.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši “zaļā” drošības līmeņa pasākumu organizēšanas nosacījumiem un valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms mācībām.

Par Sadarbības partnerības projektiem

To galvenais mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

Mācībām aicinām pieteikties jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. ar jau esošām priekšzināšanām šajā projektu veidā. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem ar jau gatavu projekta ideju, lai darbnīcā kopīgi varētu to attīstīt un izstrādāt projekta pieteikumu.

Darbnīcas laikā dalībnieki varēs:

  • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
  • uzzināt par programmas “Erasmus+” Sadarbības partnerības projektiem un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
  • attīstīt sava projekta ideju un izstrādāt kvalitatīvu projekta piteekumu iesniegšanai jau 23.03.2022, akcentējot digitālās transformācijas un videi draudzīgas un ilgtspējīgas pieejas aspektus;
  • iegūt atgriezenisko saiti par projekta ideju un individuāli konsultēties ar JSPA ekspertu un mācību vadītājiem;
  • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

Pieteikšanās mācībām līdz 28.01.2022, aizpildot anketu

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 04.02.2022, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Sadarbības partnerības projektos programmā “Erasmus+” noteiktas vairākas prioritātes aktivitāšu plānošanā un īstenošanā gan veicinot digitālo aktivitāšu formātus, gan ieviešot videi draudzīgas un ilgtspējīgas pieejas, kā arī profesionālo prasmju pilnveide darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un organizāciju savstarpējās sadarbības, labās prakses apmaiņas un starpnozaru sadarbības stiprināšana, kas ir noteiktas kā nacionālā prioritāte.

Sadarbības partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no trīs dotācijas summām: 120 000,00 euro, 250 000,00 euro vai 400 000,00 euro.

Sadarbības partnerībām  jaunatnes jomā projektu pieteikumus programmā “Erasmus+”  2022.gadā varēs iesniegt līdz 23.03. un 04.10.

Papildu informācija:

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore Kristīna Kļimoviča
e-pasts: kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »