Aicinām esošajos un turpmākajos Eiropas programmu projektos pielāgot aktivitātes un iesaistīt dalībniekus no Ukrainas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka, sekojot Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta norādījumiem, jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāji aicināti pielāgot projektu saturu Ukrainas kara vai bēgļu situācijas risināšanai.

Mastā Ukrainas un Eiropas Savienības karogs

Uzsākto projektu pielāgošana

Jau uzsāktos projektos iespējams pielāgot aktivitātes, lai atbalstītu karā cietušos un bēgļu gaitās devušos Ukrainas iedzīvotājus. Projektu īstenotāji aktivitāšu pielāgošanu var īstenot pieļaujamo projektu izmaiņu ietvaros, vai gadījumā, ja mainās projekta apjoms un vispārējie mērķi, veicot grozījumus līgumā par dotācijas piešķiršanu. Par šādām izmaiņām projektu īstenotājiem jāvienojas ar JSPA projektu koordinatoriem.

Aktivitāšu pielāgošana iespējama:

Augstāk minēto projektu dotācijas saņēmēji var brīvprātīgi lemt par projektam piešķirto līdzekļu pārdalīšanu aktivitātēm Ukrainas atbalstam. Atbalstu var sniegt, aizstājot vai pielāgojot aktivitātes un iesaistot vairāk dalībniekus no Ukrainas. Vienlaikus par šīm izmaiņās jāinformē JSPA projektu koordinatori, jo atkarībā no projekta veida var būt nepieciešami dotācijas līguma grozījumi.

Līdzīgi arī programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu (solidaritātes projekti un brīvprātīgā darba projekti) īstenotāji tiek aicināti brīvprātīgā kārtā pielāgot aktivitātes kara seku vai bēgļu situācijas atvieglošanai. Arī šajos projektos īstenotāji var iesaistīt vairāk ukraiņu dalībniekus. Par to jāinformē JSPA koordinatorus, lai nepieciešamības gadījumā veiktu dotācijas līguma grozījumus.

Eiropas Komisija turpmāko ES jaunatnes programmu projektu mērķos aicina iekļaut ar Ukrainas kara seku vai bēgļu situācijas risināšanu saistītas aktivitātes

Turpmāk iesniedzamiem “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem to pieteicēji aicināti iekļaut aktivitātes Ukrainas bēgļu integrēšanai, Eiropas kopīgo vērtību stiprināšanai, solidaritātes un vienotības veicināšanai vai cīņai pret dezinformāciju un viltus ziņām.

Īpaši programmu nosacījumi

Lai atbalstītu ukraiņus un viņu vajadzības, ir pieņemti īpaši nosacījumi un izņēmuma noteikumi ar mērķi veicināt Ukrainas dalībnieku iesaisti “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēs, kas ļauj projektu īstenotājiem patstāvīgi lemt par izmaiņu ieviešanu,  projekta aktivitātēs iesaistot Ukrainas dalībniekus.

Saskaņā ar esošajiem nosacījumiem “Erasmus+” jaunatnes jomas mobilitātes aktivitātēs dalībnieki no Ukrainas jau drīkst piedalīties.

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ukraiņu brīvprātīgajiem paredzēts atļaut īstenot aktivitātes bez nosūtītājorganizācijas Ukrainā. Ja kara dēļ projektu īstenotāji nevar iesaistīt atbalsta organizāciju Ukrainā, Eiropas Komisija var noteikt šos pienākumus veikt citiem iesaistītajiem, piemēram, projekta īstenotājam vai citam projekta partnerim (piemēram, uzņēmējorganizācijai).

Papildu informācija par projektu iespējām, saņemta no EK, tiks publicēta jaunatne.gov.lv.    

Dalīties
Translate »