Pieejams ieraksts no EK apvienotās Info dienas par “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētiem projektu konkursiem

10. februārī Eiropas Komisijas (EK) tiešsaistē organizēja apvienoto informatīvo dienu, kurā plašāk informēja par programmu centralzēti organizētu projektu projektu konkursu “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”, “Eiropas Jaunatne kopā” un “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās” politisko kontekstu un pieteikšanās procesu.

Ieraksts pieejams EK tiešsaistes resursā webcast.ec.europa.eu/european-solidarity-corps-and-youth-info-day-2022

  • Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā programmas “Erasmus+” dalībvalstī un partnervalstīs. To mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību un politikas dialogu jaunatnes un neformālās izglītības jomā kā ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības un jaunatnes organizāciju un jauniešu labklājības virzītājspēku. Informācija par EK centralizēto projektu konkursu (termiņš: 07.04.2022.) pieejama šeit.
  • “Eiropas jaunatne kopā” projektu mērķis ir izveidot tīklus, kas sekmē reģionālās partnerības. Šos projektus plānots īstenot ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm). Informācija par EK centralizēto projektu konkursu (termiņš 22.03.2022.) piejema šeit (pirmajam apakšpasākumam) un šeit (otrajam apakšpasākumam).
  • “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās” ir liela mēroga projekti, kuriem ir liela ietekme un ar kuriem atbalsta brīvprātīgās aktivitātes, kuras veic tādu jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm, kas apvienojušies, lai paustu solidaritāti, īstenojot īstermiņa intervences pasākumus, kuri ir vērsti uz kopējām Eiropas problēmām politikas jomās, kuras katru gadu nosaka ES līmenī. Informācija par EK centralizēto projektu konkursu (termiņš 06.04.2022.) piejema šeit.

Pilna informācija par katru projektu veidu pieejama programmas “Erasmus+” vadlīnijās un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās.

 

Dalīties
Translate »