Maija Grāfa svētki 2020: vienoti dažādībā


Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros  Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” īstenoja projektu “ Maija Grāfa svētki 2020: vienoti dažādībā ”, ar mērķi veicināt multikulturālismu, kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību atbilstoši mūsdienu tendencēm, iedzīvotāju aktīvu iesaisti un līdzdalību sociālajā dzīvē, dažādu kultūru mijiedarbību un sabiedrības saliedētību uz senas Rīgas viduslaiku kultūras tradīcijas pamata.

Viena no Eiropas vērtībām ir multikulturālisms. Šobrīd gan Latvijā, gan Eiropas valstīs ir skaidri redzama tendence dažādu kultūru mijiedarbībai. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt vietējai kopienai raksturīgas, unikālas kultūras tradīcijas, atrodot veidu to popularizēšanai atbilstoši mūsdienīgām tendencēm. Globalizācijas laikmetā ir svarīgi saglabāt savu identitāti, vienlaikus cienot un novērtējot arī citas kultūras, un iesaistot sabiedrību un vietējās kopienas šo tradīciju saglabāšanā.

Lai to īstenotu, kopš 2012. gada Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” realizē  iniciatīvu – katru gadu organizējot starptautisku, multikulturālu festivālu “Maija Grāfa svētki”, iesaistot brīvprātīgos. Tie ir mūsdienas bruņinieki – brīvprātīgie, kas cenšas radīt pasakainu viduslaiku atmosfēru, apvienojot to ar mūsdienu pasākumu elementiem, un vienlaikus pievēršot uzmanību tādiem sociāliem aspektiem, kā tolerance, multikulturālisms un saliedētība.

Šis ir Baltijas festivāls, kas apvieno visdažādākās kultūras, laikmetus un cilvēkus. Tas saglabā svarīgus pilsētas kultūras un vēstures tradīcijas elementus, vienlaikus attīstot to atbilstoši mūsdienu karnevāla tendencēm.  Svētki vieno dažādu paaudžu, nacionalitāšu un kultūru cilvēkus, tāpēc pasākumā tika īstenotas dažādu kultūru aktivitātes, t.sk. Latvijā dzīvojošo minoritāšu kultūru dejas, dziesmas, teātra priekšnesumus dažādās valodās un izpildījumā.

Projektā piedalījās vairāk par 80 brīvprātīgiem Rīgas iedzīvotājiem, neatkarīgi no nacionālās, reliģiskās piederības, vecuma vai dzimuma. Tajā skaitā bija arī 17 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros pieaicinātie brīvprātīgie jaunieši gan no Latvijas, gan no Ungārijas, Polijas, Kipras un Somijas. Visi brīvprātīgie kopīgi palīdzēja organizēt projekta posmus no sagatavošanas līdz beigām. Viņi dalījās ar savu brīvprātīgā darba pieredzi, un pasākuma laikā īstenoja publiskās aktivitātes vai veica citus ar pasākuma nodrošinājumu saistītus darbus. Daudzi dalībnieki atzīst, ka iesaistoties projektā, sākotnēji neapzinājās projekta mērogu un beigās bija lepni par to, ka visi kopā spēja padarīt tik lielu un nozīmīgu darbu.

2020.gadā 30.augustā dienas laikā festivālu bezmaksas apmeklēja vairāk par 8 tūkstošiem apmeklētāju: Rīgas un Latvijas iedzīvotāji, ārzemju tūristi, kā arī tika speciāli pieaicināti 60 bērni no vairākiem Latvijas bērnu namiem, Latvijas ģimenes ar bērniem. Pasākuma laikā tika stingri ievērotas MK Nr.360 prasības “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tika ievērota apmeklētāju plūsmas kontrole – ne vairāk par 3000 apmeklētajiem vienlaikus, un citi drošības pasākumi, kurus arī palīdzēja organizēt paši brīvprātīgie.

Šis projekts brīvprātīgiem deva iespēju aktīvi iesaistīties sociālajās aktivitātēs, nest labumu sabiedrībai, dziļāk un emocionālāk pievērsties multikulturālisma un citu Eiropas vērtību popularizēšanas nepieciešamībai un sabiedrības saliedēšanai. Aktīvi iesaistoties projektā, projekta dalībnieki ieguva un attīstīja vairākas kompetences un iemaņas. Tas palīdzēja viņiem attīstīt personības izaugsmes iespējas, veicināja kreatīvo domāšanu un radošumu. Vairāki projekta dalībnieki atzīst, ka pēc dalības šajā projektā viņi ir mainījuši savas domas par brīvprātīgo darbu un vēlas aktīvāk piedalīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk, palīdzot īstenot sociāli nozīmīgus projektus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 

Projekts “Maija Grāfa svētki: vienoti dažādībā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas: https://www.maijagrafs.lv

Dalīties
Translate »