Aizvadīta pieredzes apmaiņas vizīte Gulbenes novadā par “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektiem

No šī gada 11. līdz 12. maijam Gulbenes novadā notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizēta pieredzes apmaiņas vizīte programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu īstenošanā iesaistītajām un ieinteresētajām organizācijām. Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja uzzināt to, kā brīvprātīgā darba projekti tiek īstenoti dažādās Gulbenes novada iestādēs – Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes novada vidusskolā, Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” un Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” – un kāda ir iesaistīto pušu pieredze.

Pirmā diena

Vizīte Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) par brīvprātīgo uzņemšanu stāstīja iestādes vadītāja Inese Laizāne un pedagogs Reinis Felders. Tāpat ar sevi un savu brīvprātīgo darbu iepazīstināja brīvprātīgais no Itālijas – Matteo Merlo.

Stāķu PII programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi brīvprātīgo uzņemšanai saņēma 2022. gadā. Brīvprātīgā darba projektus tā īsteno sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību, kam ir piešķirta kvalitātes zīme gan partnerlomai, gan vadošās organizācijas lomai. Lai arī Gulbenes novada pašvaldība savu kvalitātes zīmi saņēma vien 2022. gadā, tās pieredze ar Eiropas mēroga brīvprātīgā darba projektu īstenošanu ir teju 20 gadus ilga. Šobrīd, pateicoties Gulbenes novada pašvaldības atbalstam, brīvprātīgo uzņemšana ir iespējama arī citās Gulbenes novada iestādēs – Rankas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”, Tirzas pamatskolā – un uz kvalitātes zīmes saņemšanu gatavojas arī citu pagastu izglītības iestādes. Ar savu stāstu par brīvprātīgā darba organizēšanas pieeju Gulbenes novada pašvaldībā dalījās Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs Lauris Šķenders.

Pēc dzirdētā un redzētā Stāķu PII un Stāķu jauniešu centrā “Ligzda”, vizītes dalībnieki dalījās ar šādām iegūtajām atziņām:

 • Izcils piemērs, kā integrēt brīvprātīgo PII un vietējā kopienā, pilnveidojot PII ikdienas darbu un bērnu izaugsmi. Šis ir piemērs, pēc kura vēlamies attīstīt brīvprātīgo darbu arī mūsu PII.
 • Sapratu to, cik nozīmīga ir uzņemošās organizācijas personāla izglītošana un aktīva iesaiste darbā ar brīvprātīgo jaunieti.”
 • Ir svarīgi nebaidīties uzdrīkstēties, pat tad, ja nav nepieciešamo valodas zināšanu, nebaidīties uzticēties jauniešiem.”
 • “Tas, kā brīvprātīgajiem veiksies, ir atkarīgs arī no atbalsta organizācijas, kas “nosūta” brīvprātīgo uz citu valsti. Ir svarīgi, lai pirms došanās uz citu valsti un brīvprātīgā darba pienākumu uzsākšanas, brīvprātīgais būtu pietiekami sagatavots.”

Vizīte Gulbenes novada vidusskolā

Gulbenes novada vidusskolā par brīvprātīgā darba projektu īstenošanas pieredzi stāstīja izglītības iestādes darbinieces – Ieva Brūniņa, Iveta Zvaigzne un Ruta Jansone – un direktore Linda Ūdre-Rizga. Pēc tam ar sevi un savu pieredzi dalībniekus iepazīstināja brīvprātīgais no Vācijas – Ron Nihal Purohit.

Gulbenes novada vidusskola programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi brīvprātīgo uzņemšanai un atbalstam saņēma 2019. gadā, bet līdz tam – kopš 2015. gada tā bija akreditēta brīvprātīgā darba projektu īstenošanai. Dažādu iemeslu dēļ, piemēram, “Covid-19” pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu, izaicinājumu, ar kuriem projekta īstenotāji saskārās brīvprātīgo atlases posmā, un iestādes iekšējo pārmaiņu dēļ, 2020. gadā apstiprinātā brīvprātīgā darba projekta aktivitāšu realizēšanai bijis nepieciešams ilgāks laiks nekā tas sākotnēji bija plānots.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki ieguva vērtīgas atziņas pēc dzirdētā Gulbenes novada vidusskolā, piemēram:

 • Jābūt elastīgam, jāpielāgojas reālai situācijai un jāļauj brīvprātīgajam organizēt aktivitātes, kas balstās uz viņa stiprajām pusēm.”
 • Nevajag plānot konkrētus uzdevumus, iepriekš neiepazīstot brīvprātīgo jauniešu vēlmes, prasmes un mentalitāti.”
 • Ir svarīgi dažādos veidos integrēt brīvprātīgo Latvijas vidē un pēc iespējas vairāk komunicēt ar brīvprātīgo pirms iebraukšanas.
 • “Iestādei iespēju robežās jācenšās darīt viss, lai cilvēks, kuram uzticēts vadīt projektu, nepaliktu viens pats ar šo projektu, it īpaši tajos gadījumos, kad šis cilvēks projektu pārņem no sava amata priekšteča.”

Vizīte Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” (jauniešu centrs “Bāze”) ar savu pieredzi par brīvprātīgā darba projektu īstenošanu dalījās centra vadītāja Valērija Stībele, savukārt ar sevi un savu brīvprātīgā darba pieredzi iepazīstināja brīvprātīgās no Francijas – Sidonia Frustoss un Coline Delgado.

Jauniešu centrā “Bāze” brīvprātīgā darba projektu īstenošana Eiropas Savienības jaunatnes programmu (“Jaunatne” (2000. – 2006.), gan “Jaunatne darbībā” (2007. – 2013.), gan “Erasmus+” (2014. – 2017.), gan “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018. – 2027.)) ietvaros notiek jau no jauniešu centra pirmssākumiem 2006. gadā. Kvalitātes zīme brīvprātīgo uzņemšanai, atbalstam un vadošās organizācijas lomai saņemta 2022. gadā. Šeit tiek īstenoti ne tikai paša jauniešu centra “Bāze” veidotie projekti, bet brīvprātīgie tiek uzņemti arī pateicoties sadarbībai ar partnerorganizācijām citās valstīs, tā, piemēram, Sidonia un Coline brīvprātīgā darba projektu ir izveidojusi un dotāciju uz līguma pamata ar savas valsts aģentūru ir saņēmusi Francijas organizācija.

Vizītes dalībnieku atziņas pēc dzirdētā jauniešu centrā “Bāze”:

 • Piedāvāt brīvprātīgajam lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādējādi integrējot vietējā sabiedrībā.”
 • Ir būtiski veidot sadarbību vairāku projektu jauniešu starpā, piemēram, starp vietējiem un atbraukušajiem brīvprātīgajiem.”
 • Ļoti svarīgs brīvprātīgā darba projekta procesā ir komandas, darbs un kopīga darba plānošana.”

Otrā diena

Vizīte Lejasciema pirmskolas izglītības iestādē “Kamenīte”

Otrajā pieredzes apmaiņas vizītes dienā dalībnieki devas uz Lejasciema pirmskolas izglītības iestādi (PII) “Kamenīte”. Tajā par savu ilggadējo pieredzi brīvprātīgā darba projektu īstenošānā pastāstīja Lejasciema PII “Kamenīte” un Gulbenes 1. pirmskolas izglītības iestādes mūzikas pedagoģe un brīvprātīgā darba projektu vadītāja Lāsma Lapkaša, Lejasciema PII “Kamenīte” vadītāja Ramona Liepiņa, Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” Elīna Janovska, kā arī Gulbenes novada bibliotēkas pārstāve Rūta Bokta.

Vizītes dalībniekiem bija iespēja vērot četrus brīvprātīgos darbībā, kā arī uzdot Victoria Hollerer (Austrija), Francesca Bontempi (Itālija), Deepak Mazzucchetti (Itālija) un Sara Panizio (Itālija) visus interesējošos jautājumus.

Lejasciema PII “Kamenīte” kvalitātes zīmi brīvprātīgo uzņemšanai saņēma 2021. gadā. Brīvprātīgā darba projektus tā īsteno ciešā sadarbībā ar Gulbenes 1.PII, kas kvalitātes zīmi brīvprātīgo uzņemšanai un vadošās organizācijas lomai saņēma 2021. gadā, bet brīvprātīgā darba projektus patstāvīgi īsteno jau no 2015. gada, kad Gulbenes novada pašvaldība bija pieņēmusi lēmumu neturpināt brīvprātīgā darba projektu veidošanu un īstenošanu. Šo gadu laikā Gulbenes 1.PII ir veltījusi vērību un pūles tam, lai veidotu ciešu un noturīgu sadarbību ar ārvalstu partneriem. Pateicoties Gulbenes 1.PII brīvprātīgo aktivitātes var notikt arī Gulbenes novada bibliotēkā un Gulbenes 2.PII.

Dažas no atziņām, kuras dalībnieki “ņems sev līdzi” pēc vizītes PII “Kamenīte”:

 • Labi starptautiskie sadarbības partneri ir liela organizācijas vērtība.”
 • Nebaidīties strādāt vienlaicīgi ar vairākiem brīvprātīgajiem jauniešiem un sadarboties ar dažādu novadu brīvprātīgajiem jauniešiem.
 • “Ir vērts ieguldīt laiku un pūles sadarbības partneru meklēšanā, komunikācijas uzturēšanai.”
 • “Ir jāmācās brīvprātīgie pieņemt tādi, kādi viņi ir.”
 • “Cik brīnišķīga doma – organizēt brīvprātīgo salidojumu! Man arī gribētos sasniegt tādu brīdi, kad kādreizējie brīvprātīgie grib apciemot vietu, kurā ir darbojušies, un satikt tos cilvēkus, ar kuriem sastrādājās!”

JSPA izsaka pateicību visām organizācijām un jo īpaši “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu vadītājiem, citām projektu īstenošanā iesaistītajām personām un arī brīvprātīgajiem par atsaucību un laiku, ko veltījāt vizītes dalībniekiem, kā arī par atklāto dalīšanos un viesmīlīgo uzņemšanu!

Dalīties
Translate »