Darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošana pēc 15. novembra

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi apkopojumu ar izmaiņām, kas stājas spēkā  no 15.novembra izglītības aktivitātēs, tai skaitā darbā ar jaunatni.
Izglītībā pamatā saglabātas tās prasības, kas bija noteiktas no šā gada 11.oktobra, bet ir arī jauni nosacījumi.
Zemāk apkopoti būtiskākie aspekti.

Aktivitātes jauniešiem pēc 15.11.2021

Vispārēji noteikumi:

 • Izvērtē aktivitātes nepieciešamību!
 • Atļautas tikai tādas aktivitātes, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu jauniešiem.
 • Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta!
 • Aktivitātes nodrošina un pakalpojuma sniegšanā, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir iesaistītas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
 • Jānodrošina vispārējo epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 662 (28.09.2021)
 • Aktivitāšu ietvaros pilnībā jānovērš brīva pulcēšanās
 • Aktivitātes tiek īstenotas laika posmā no 06.00 līdz 21.00
 • Būtiski! – jaunatnes projektu ietvaros aktivitātes var notikt vienas klases,  grupas vai kursa līmenī.
 
Aktivitātes telpās Aktivitātes ārāAttiecināmās JSPA projektu aktivitātes
“zaļais režīms”** - Tikai aktivitātes, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu jauniešiem
- Jāievēro 2m distance.
- Jālieto sejas maskas.
- Katram dalībniekam jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības .
- Tikai aktivitātes, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu jauniešiem
- Jāievēro 2m distance.
- Publiskās vietās jālieto sejas maskas
-dalībnieku skaits nav ierobežots
“Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Jaunatnes politikas valsts programmas projektu aktivitātes jauniešiem
“dzeltenais režīms”** - Tikai vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie izglītības iestādē*- Tikai aktivitātes, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu jauniešiem
-līdz 20 personām (neskaitot jaunatnes darbiniekus) ar vakcinācijas vai pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.
- Jāievēro 2m distance.
- Publiskās vietās jālieto sejas maskas
Pašpārvalžu inciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”
“sarkanais režīms”**Tikai, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu krīzes situācijās, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts *Tikai, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu krīzes situācijās, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

*Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās.

 

Aktivitātes darbā ar jaunatni iesaistītajiem pēc 15.11.2021

Vispārēji nosacījumi:

 • Klātienes profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu apguve pieaugušajiem (tai skaitā interešu izglītību), pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kā arī cita veida mācībās, kuru apguves rezultātā tiek izsniegts apliecinājuma dokuments – sertifikāts, licence, apliecinājums, apliecība vai cits līdzīga rakstura dokuments (tai skaitā Youthpass sertifikāts)
 • Aktivitātes tiek īstenotas laika posmā no 06.00 līdz 21.00
 • Būtiski! Attiecināms arī uz aktivitātēm darba ar jaunatni veicējiem.
Aktivitātes telpās Aktivitātes ārāAttiecināmās JSPA projektu aktivitātes
“zaļais režīms”**-mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
-vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
-vienā mācību grupā ir ne vairāk kā 20 personas;
-tiek nodrošināta telpu ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm,un atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāru gaisa kvalitātes kontrole
JSPA mācības/pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem
Darbā ar jaunatni iesaistītiem organizēti pasākumi/aktivitātes projektu ietvaros
“dzeltenais režīms”**Notiek tikai attālinātiNotiek tikai attālināti
“sarkanais režīms”**Notiek tikai attālinātiNotiek tikai attālināti
 • **epidemioloģiski droša vide – “zaļais režīms” – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;
 • **epidemioloģiski daļēji droša vide – “dzeltenais režīms” – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi, kā arī minētās personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam;
 • **epidemioloģiski nedroša vide – “sarkanais režīms”– telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām.

 

Dalīties
Translate »