Izsludināts centralizētais konkurss “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā programmas “Erasmus+” dalībvalstī un partnervalstīs. To mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību un politikas dialogu jaunatnes un neformālās izglītības jomā kā ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības un jaunatnes organizāciju un jauniešu labklājības virzītājspēku. Projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” ir iesniedzami līdz 2021. gada 1. jūlijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Priekšlikumiem jābūt vērstiem uz vienu vai vairākām šādām tematiskajām jomām:

  • politiskā līdzdalība un dialogs ar lēmumu pieņēmējiem;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana;
  • demokrātija, tiesiskums un vērtības;
  • jauniešu iespējas / iesaistīšanās / nodarbināmība;
  • miers un samierināšanās pēc konflikta;
  • vide un klimats;
  • diskriminācijas apkarošana un dzimumu līdztiesība;
  • digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 1. jūlijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »