Izsludināts centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Partnerība sadarbībai izglītības un apmācības jomā – Eiropas NVO”

Līdz 2021. gada 15. jūnijam organizācijas ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus centralizētā programmas “Erasmus+” projektu konkursam “Partnerība sadarbībai izglītības un apmācības jomā – Eiropas NVO” (ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO).

Sadarbības partnerību galvenais mērķis ir ļaut organizācijām paaugstināt savu darbību kvalitāti un atbilstību, attīstīt un stiprināt savu partneru tīklus, palielināt spēju kopīgi darboties starptautiskā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un veicot apmaiņu, izmantojot jaunas prakses un metodes, kā arī daloties ar idejām.

Projektu mērķis ir atbalstīt novatoriskas prakses izstrādi, nodošanu un / vai ieviešanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, kas veicina sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, pārsūtāmiem, palielināmiem un, ja iespējams, tiem jābūt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Paredzams, ka atlasītie projekti dalīsies ar savu darbību rezultātiem vietējā, reģionālā, valsts un starpvalstu līmenī. Sadarbības partnerības ir balstītas uz katras Erasmus+ nozares prioritātēm un politikas ietvariem gan Eiropas, gan valstu līmenī, to mērķis ir radīt stimulus starpnozaru un horizontālai sadarbībai tematiskajās jomās.

  • projektu pieteikumus sadarbības partnerībai var iesniegt jebkura organizācija, kas ir reģistrēta Programmas valstī, piesakoties visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā;
  • tas pats partneru konsorcijs vienā termiņā var iesniegt tikai vienu pieteikumu, vienai aģentūrai;
  • sadarbības partnerībā var piedalīties jebkura valsts vai privāta organizācija, kas reģistrēta programmas valstī vai jebkurā pasaules partnervalstī (skat. Programmas rokasgrāmatas A daļas sadaļu “Atbilstīgās valstis”);
  • programmas valstīs reģistrētas organizācijas var piedalīties vai nu kā projekta koordinatori, vai kā partnerorganizācija;
  • partneru valstu organizācijas nevar piedalīties kā projektu koordinatori;
  • atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem, sadarbības partnerībās jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partneru loks, lai gūtu labumu no viņu atšķirīgās pieredzes, profiliem un īpašajām zināšanām un iegūtu atbilstošus un kvalitatīvus projekta rezultātus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA. Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »